С поредица от информационни срещи, кампании, семинари и обучения е съпроводено изпълнението на проект за подготвителни дейности по мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Проекта се изпълнява от сдружение «Местна инициативна група – МИГ – Любимец» в партньорство с местно партньорство от територията на община Ивайловград. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена за изпълнение на проекта, съгласно Договор №РД50-171/07.12.2015г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция и СНЦ “МИГ – Любимец“ е в размер на 48 895,75 лева, а срока за изпълнение на предвидените дейности до 6 (шест) месеца.

Основна цел на изпълнявания проект е изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, която на следващ етап ще бъде представена в Министерство на земеделието и храните за одобрение и финансиране по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.
Процеса за изготвяне на стратегията е съпроводен с популяризирането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) - един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната през новия програмен период, на територията на двете общини Любимец и Ивайловград. ВОМР е подход, насочен към: насърчаване на социалното приобщаване; създаване на заетост чрез използване на местния потенциал; подобряване качеството на живот; намаляване на бедността; икономическото и социално развитие на територията и на местните общности в селските райони.
Основните групи дейности, изпълнени по проекта са:
1. Популяризиране на процеса на разработване на стратегията, чрез провеждане на информационни кампании, срещи/семинари и конференции; изготвяне и разпространяване на информационни материали за информиране на местното население на територията на общините Любимец и Ивайловград. За популяризиране на дейностите по проекта сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, създаде своя интернет страница www.mig.lyubimets.org.
2. Обучение на екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери. В изпълнение на проекта са проведени четири еднодневни обучения на екипа на МИГ, представители на партньорите от местно партньорство Ивайловград и местни лидери, на които са взели участие повече от 60 души.
3. Проучвания и анализ на територията. В рамките на проекта са извършени проучвания и анализ на пазара, средата, настроенията, мотивацията и възможностите за развитие на територията и на двете общини, като са идентифицирани основните групи заинтересовани страни.
4. Дейности свързани с изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията на общините Любимец и Ивайловград, включващи: експертна работа за изготвянето на стратегията, работни и информационни срещи за консултиране с местната общност и заинтересованите страни, както и обществени обсъждания на изготвяната стратегията.
На настоящия етап, проекта на изготвената Стратегия за ВОМР за територията на общините Любимец и Ивайловград е внесен в Регионалната инспекция по околна среда и води - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, като паралелно с това е подложен и на обществено обсъждане. Екипа на МИГ, призовава всички заинтересовани страни да изразят своето становище. Проекта на Стратегията е достъпен на интернет страницата на сдружението, а писмени мнения и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. След произнасянето на компетентния орган РИОСВ – Хасково по необходимостта от извършване на ЕО и отчитане на резултатите от проведените обществени обсъждания и консултации Стратегията за ВОМР за територията на общините Любимец и Ивайловград, ще бъде приета и одобрена от колективен върховния орган на МИГ – Общото събрание.

Сътрудничеството между сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“ и местното партньорство, създадено на територията на община Ивайловград, за изпълнение на проекта за подготвителни дейности и изготвянето на обща интегрирана стратегия за развитие на двете общини – Любимец и Ивайловград, предопредели разширяване територията на действие на МИГ – Любимец. В тази връзка на свое заседание проведено на 19 април 2016 година, Общото събрание на сдружението, взе решения за промяна на устава на МИГ, промяна в структурата и състава на Управителния съвет, както и промяна на наименованието на сдружението на «Местна инициативна група – Любимец и Ивайловград». Направените промени бяха заявени за вписване в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Окръжен съд Хасково.

Заключителна конференция за отчитане резултатите от изпълнението на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015г., ще бъде проведена на 18 май 2016 година в град Любимец, зала «Любимец».

 

IMG 4048 

IMG 4031

На 27 април, в залата на Общинска администрация - град Любимец, се проведе информационна среща за консултиране с местната общност на изготвяната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград. Стратегията се изготвя от сдружение „Местна инициативна група – МИГ- Любимец“ съвместно с местно партньорство от Община Ивайловград, в изпълнение на проект за подготвителни дейности по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските район за периода 2014-2020 година, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015г.
В срещата взеха участие представители на всички заинтересовани страни – местни власти, земеделски производители и стопани, представители на стопански и нестопански организации. Гости на срещата бяха и представители на Областен информационен център – Хасково.
Донка Козалиева - координатор по проекта, приветства присъстващите с добре дошли и ги призова да вземат участие в консултациите, като изразят своето мнение, предложения или препоръки към цялостния процес на изготвяната стратегия.
В първата част на срещата господин Димо Димов от Областния информационен център представи възможности за кандидатстване по мерките и схемите за подпомагане по оперативните програми за развитие, за периода 2014 – 2020 година. Присъстващите на срещата земеделски стопани, частни предприемачи и неправителствени организации, получиха подробна информация за условията за кандидатстване, одобрение и изпълнение на проекти по всяка една от оперативните програми.
Във втората част на срещата г-жа Козалиева, презентира проекта на изготвяната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, като обърна особено внимание, върху мерките заложени в стратегията. Тя подчерта, че на настоящия етап анализа, изготвен въз основа на проведените множество срещи и анкети с местната общност, и проучвания на територията и на двете общини, е извел на преден план - шест основни мерки, подробно разписани в проекта на стратегията. Допустимите кандидати и дейности за финансиране, както и условията за кандидатстване по всяка една мярка, по линията на Стратегията се обсъди с присъстващите.
В заключение на срещата г-н Илия Илиев председател на Управителния съвет на МИГ подчерта, че проекта на Стратегията е достъпен на интернет страницата на сдружението, както и в офиса на МИГ и всеки, който има желание може да се запознае с него и да изрази становище.

Еднодневни обучения на екипа на „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, партньорите по проекта и местни лидери, се проведоха в Ивайловград в изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.


На 23 март, в залата НЧ „Пробуда – 1914“ в град Ивайловград, се проведе поредното еднодневно обучение за местни лидери от територията на община Ивайловград, а на 24 март, обучение за екипа на МИГ и партньорите по проекта. Лектор и водещ и на двете обучения беше Ели Манолова – консултант по проекта и управител на Агенция Интелика ЕООД, град София.
Основен акцент и на двете обучения беше разработваната Стратегия за ВОМР, идентифициране на допустимите мерки и дейности, които следва да се заложат в нея, като приоритетни за развитието на територията.
Срещите се проведоха с участието на широк кръг представители на Община Ивайловград, земеделски производители, представители на бизнеса и на неправителствения сектор, които имат отношение към развитието на местната общност.

12671910_449176478625847_8236847527613913219_o.jpg

 

12888515_449176591959169_3825782295046999_o.jpg

12923210_449176665292495_9163362673083097581_n.jpg

Информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегията за ВОМР

На 22 март 2016 година в зала "Любимец", град Любимец екипа на МИГ проведе информационна конференция за популяризиране на процеса на разработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград. На срещата присъстваха представители на публичните власти в лицето на Общинска администрация и Общински съвет - Любимец, стопански и нестопански сектор. Конференцията се откри от координатРора на проекта Донка Козалиева, която с кратка презентация, разясни същността на подхода "Водено от общностите местно развитие", представи целите на проекта и основните дейности, които предстои да се изпълнят. Председателя на Управителния съвет на сдружението г-н Илия Илиев апелира присъстващите да вземат активно участи в предстоящите информационни срещи и събития, които ще имат за цел да популяризират подхода ВОМР, да идентифицират основните проблеми и възможности за развитие на населението и територията, с цел изготвянето на качествена и конкурентна стратегия за местно развитие.

IMG 0031IMG 0042

 


СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ – ЛЮБИМЕЦ” И МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИВАЙЛОВГРАД

Уведомява всички заинтересовани страни, за предстоящите събития и информационни срещи, които ще се проведат на територията на общините Любимец и Ивайловград.
На 22 март 2016 година от 15.00 часа, в зала Любимец, град Любимец, пл. „Трети март” №1 - информационна конференция за популяризиране на процеса на разработка на Стратегията за водено от общностите местно развитие.
На 23 март 2016 година от 10.00 часа, в село Лозен, общ. Любимец - информационна среща със заинтересованите страни.
На 23 март 2016 година от 10.00 часа, в залата на НЧ „Пробуда -1914“, град Ивайловград - еднодневно обучение за местни лидери.
На 24 март 2016 година от 10.00 часа, в залата на НЧ „Пробуда -1914“, град Ивайловград - еднодневно обучение за екипа на МИГ и представители на партньорите от Местно партньорство Ивайловград.
Ние искаме да изготвим качествена и конкурентноспособна Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград, затова се нуждаем от Вашата съпричастност и активно участие!
Заповядайте!

Работна среща за консултиране подготовката на Стратегията за ВОМР

На 29 февруари, в зала "Любимец" в град Любимец, се проведе първата работна среща на екипа на сдружение "Местна инициативна група - МИГ - Любимец" и представители на заинтересованите страни, за консултиране подготовката на Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград.

На срещата се обсъдиха основните етапи при изготвянето на стратегията, както и отделните фондове, предоставящи възможност за финансирането й. Идентифицираха се основните приоритети за развитие на територията на двете общини, и се набелязаха мерки и дейности, които биха могли да бъдат включени в обхвата на стратегията.

     

 IMG 8131   

 

С обучения на екипа на „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, партньорите по проекта и местни лидери, стартира изпълнението на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 - 2020г.

IMG 8132

На 25 февруари, в зала „Любимец“ в град Любимец, се проведе първата среща на екипа на сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“ и Местно партньорство Ивайловград. Поводът за срещата бе обучение на екипа на МИГ и партньорите от община Ивайловград, които съвместно изпълняват проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Обученията са една от основните дейности по проекта.
На 26 февруари, в зала „Любимец“ в град Любимец се проведе и първото еднодневно обучение за местни лидери.

 SC02809
Водещ и на двете обучения бе проф. д-р Димитър Николов към Института по аграрна икономика. Той разясни на присъстващите нормативната уредба, с която трябва да се съобразяват при изпълнение на дейностите по проекта, какви задължения имат страните, кои са допустимите дейности при изпълнението на малки пилотни проекти, финансовите условия, на които трябва да отговаря, и т.н.
Съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-171/07.12.2015г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и СНЦ „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, стойността на проекта е 48 895,75 лева, а срока за изпълнение на дейностите - 6 (шест) месеца.
Основна цел на проекта е изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград.
С поредица от информационни срещи и конференции, процеса по разработване на Стратегията за ВОМР ще бъде популяризиран, ще се извършат проучвания и анализи на територията, ще се привлече висока експертиза и насърчи включването на местното население.

П О К А Н А 

В изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 - 2020г., по Договор № РД50-171/07.12.2015г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, между Министерство на земеделието и храните, ДФ „Зедеделие“ – Разплащателна агенция и „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – МИГ – ЛЮБИМЕЦ”
И
МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИВАЙЛОВГРАД

      Кани всички заинтересовани страни да вземат участие в предстоящите обучения и информационни срещи на 25, 26 и 29 февруари 2016 година, които ще се проведат в град Любимец, пл. „Трети март” №1, зала Любимец.

25 февруари 2016г. от 11.00 часа – Еднодневно обучение на екипа на МИГ, включително представители на партньорите от Местно партньорство Ивайловград.

26 февруари 2016г. от 10.00 часа - Еднодневно обучение за местни лидери от територията на община Любимец.

29 февруари 2016г. от 10.00 часа - Еднодневна работна среща за консултиране подготовка на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

      Ние искаме да изготвим качествена и конкурентноспособна Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград, затова се нуждаем от Вашата съпричастност и активно участие!

Заповядайте на празника на местното производство, традиции и култура, организиран от "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Отворен е приемът за проектни предложения по процедура в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.645 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) от СВОМР на МИГ

От днес 15 юни 2022г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.645 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Първият краен срок за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 31 август 2022г. Бюджета на приема е 802 622,41 лева. С пълният текст на обявата за кандидатстване може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.645", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".