Индикативната годишна работна програма за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР за 2018 година. 

Уважаеми бъдещи кандидати,

На 04.09.2017г. (понеделник) от 9.30 часа в офиса на МИГ в град Любимец, ул. «Цар Освободител» №11 и на 05.09.2017г. (вторник) от 9.30 часа в град Ивайловград, в малката зала на НЧ «Пробуда-1914», екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград” организира провеждането на информационни срещи – консултации за всички потенциални кандидати по стратегията на МИГ. По време на срещите заинтересовани лица могат да поставят своите въпроси и получат насоки във връзка с възможностите за финансиране по линия на стратегията за ВОМР на МИГ на инвестиционни предложения за земеделски, неземеделски и обществени дейности, както и съвети по отношение на етапите и необходимите документи в процеса на подготовка на проектно предложение. Екипът на МИГ е на разположение за консултации и всеки работен ден, в офиса на сдружението в град Любимец.

Заповядайте!

Уважаеми бъдещи кандидати и бенефициенти,

Вече шести месец "МИГ - Любимец - Ивайловград" работи по организационната подготовка за стартиране на приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Обявяването на прием се възпрепятства от няколко фактора:
- Протичащи промени в нормативната уредба - предстоящи изменения в Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР”. Наредбата урежда реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по стратегиите за ВОМР на МИГ. С промените се очаква да се регламентират изискуеми документи и образци за кандидати по стратегията, както и други условия за допустимост на проекти.
- Очаква се кандидатстването с проектни предложения към стратегиите за ВОМР (в т.ч. подаването, оценката, одобрението и отчитането на проекти) да се осъществява задължително и по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)/ https://eumis2020.government.bg/. В тази връзка очакваме потвърждение от страна на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, че МИГ ще прилага такъв ред на кандидатстване.
- Към днешна дата няма яснота и спрямо изискването МИГ да определя и контролира режима на държавни помощи по отделните мерки от стратегията за ВОМР, като преди обявяването на прием на проектни предложения съгласува насоките за кандидатстване с Министерството на финансите.
Допълнителен блокиращ фактор е липсата на получени плащания от МИГ във връзка с изпълнението на споразумението за подпомагане. Екипът е изготвил и внесъл две искания за плащане в Държавен фонд „Земеделие” – искане за авансово плащане, подадено през месец декември 2016г., и искане за междинно плащане, подадено през месец януари 2017г. До момента не са получени никакви плащания по внесените искания. За да функционира до сега, МИГ използва средствата осигурени със заеми от общините Любимец и Ивайловград.
„МИГ- Любимец – Ивайловград”, както и останалите местни инициативни групи, работят за преодоляването на възникналите трудности и проблеми, които в момента не позволяват приема на проекти по стратегиите.
С Решение №7 от 19.06.2017г., Управителния съвет на МИГ взе решение за промяна на индикативните дати за стартиране на приема на проектни предложения по стратегията за ВОМР. Актуализирания индикативен график е публикуван в раздел „Стратегия за ВОМР”.

Въз основа на Решение №6 от 15.02.2017 година, на Общото събрание на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", беше подадено пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, заявление за промяна на одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ. С Допълнително споразумение №РД50-149/26.04.2017г., към споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР №РД50-149/21.10.2016г., са направени изменения в стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, както следва:

  • Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект по: мярка 1 код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 4.1 – Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; мярка код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 4.2 - „Инвестиции в преработващия сектор“ и мярка код на мярката по ПРСР 2014-2020) - 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” се променя от левовата равностойност на 100 000 евро на левовата равностойност на 70 000 евро.
  • Допустими кандидати по мярка код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ, след направените изменения са: микропредприятията, регистрирани като еднолично търговци или юридическите лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

На 22 март в град Ивайловград и на 23 март 2017 г., в град Любимец, екипът на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" проведе поредните информационни събития за популяризиране на одобрената стратегията за Водено от общностите местно развитие. Срещите имаха за цел да представят дейността на сдружението по изпълнение на стратегията, осъществена през последните месеци, както и трудностите, с които се е сблъскал екипа на МИГ. Презентирани и обсъдени бяха: Индикативния график за прием на проектни предложения по стратегията за ВОМР през 2017 година; Процедурата за подбор на проекти, която МИГ ще прилага при оценка и одобрение на подадени проектни предложения, при отваряне на приема; Извършените промени в стратегията за ВОМР, които са заявени за одобрение пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.; Предстоящи изменения на Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР (2014-2020), касаещи  набора от документи, които ще бъдат изискани от кандидатите за финансова помощ по стратегията на МИГ. Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с презентацията от информационните срещи тук.

068      079

"Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" кани представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор, както и всички заинтересовани лица на информационни срещи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград.

На срещите ще бъдат обсъдени следните теми:

  • Индикативнен график за прием на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ за 2017 година.
  • Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.
  • Промени в стратегията за ВОМР на "МИГ- Любимец - Ивайловград".

Информационните срещи ще се проведат на:

22 март 2017 година (сряда) от 11.00 часа в град Ивайловград, в залата на НЧ "Пробуда-1914"

23 март 2017 година (четвъртък) от 11.00 часа в град Любимец, в зала "Любимец" (административна сграда на пл. "Трети март", ет.3).

Заповядайте! 

На 15 февруари 2017 година, се проведе редовно Общо събрание на членовете на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", на което присъстваха представляващите лица на седем от общо деветте члена на сдружението. Съгласно предварително обявения дневен ред, на събранието бяха представени: отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2016 година, отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2016 година, както и проект за бюджета на МИГ за 2017 година. Общото събрание обсъди също и необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на МИГ, определи размера на годишния членски внос, дължим от членовете на МИГ и одобри направените изменения в Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.

Протокол от Общото събрание и взетите решения са публикувани в раздел "Органи на МИГ", подраздел "Общо събрание". 

На свое заседание на 6 февруари 2017 година, Управителния съвет на "МИГ-Любимец -Ивайловград" взе решение за промяна на Индикативния график за прием на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Промяната касае предварително обявените срокове за прием на проекти по мерки 4.1 - "Подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства"; 4.2 - "Инвестиции в преработващия сектор" и 7.2 - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия", които се променят от месец април 2017г. на месец юни 2017г. Индикативния график е публикуван в раздел "Стратегия за ВОМР".

Допълнителна информация, указания и образци на документи за кандидатстване за всяка мярка от стратегията на МИГ, ще бъдат публикувани на интернет страницата на сдружението, не по-късно от 3 месеца преди публикуване на покана за подбор на проекти.

Екипът на "МИГ - Любимец - Ивайловград" очаква вашите мнения, въпроси и коментари.

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

     

          УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

      На 15.02.2017г., от 11.00 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №1 на Управителния съвет, прието с протокол №1 от 06.02.2017г., при дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2016 година.
2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2016г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2016г.
4. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017 г.
5. Вземане на решение относно размера на годишния членския внос, както и реда и срока за внасянето му.
6. Обсъждане на необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
7. Одобряване на извършени промени в Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, приета с решение на Общото събрание на заседание, проведено на 20.12.2016г.
8. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

В изпълнение на стратегията за ВОМР на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", на 19 декември 2016 година, от 11.00 часа в офиса на сдружението в град Любимец се проведе втората по ред информационна среща с потенциални бенефициенти от територията на МИГ.  На срещата, организирана по инициатива на админстративния екип на сдружението, се представиха основните мерки, заложени в одобрената стратегия, допустимите дейности, кандидати и условията за финансиране на проекти по линия на стратегията за ВОМР. Проведената информационна среща е част от процеса за популяризиране на стратегията, на територията на нейното изпълнение. Презентация от срещата. 

IMG 1420   IMG 1418

IMG 1423   IMG 1428

На 20 и 21 декември, отново в офиса на сдружението се проведе двудневно обучение за административния екип и членовете на колективния върховен орган - общото събрание на "МИГ - Любимец - Ивайловград", във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие. Темата на обучението "Прием, оценка и одобрение на подадени проектни предложения към стратегията за ВОМР" беше представена задълбочено и професионално от лектора Георги Митев - председател на управителния съвет на Агенция за регионално развитие и инвестиции - град Ямбол. В рамките на проведеното обучение представителите на МИГ придобиха знания, свързани с предстоящата дейност на  сдружението по приемане и оценка на подадени проектни предложения.  

IMG 1434   IMG 1435

IMG 1441   IMG 1444

Община Любимец, приключи успешно изпълнението на поредния проект, финансиран по линия на стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград“

„Обновяване на гробищен парк – Любимец“ е поредният проект изпълнен от Община Любимец с финансовата подкрепа на стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец - Ивайловград“. Всички планирани дейности по проекта, насочени към облагородяване територията на гробищният парк са финализирани. Основните транспортни алеи в парка са реконструирани, като е положена асфалтова настилка. Изградено е и частично енергоспестяващо вътрешно алейно осветление.

Предстои общината да направи финално отчитане на изпълнението на проекта пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за верифициране и възстановяване на извършените разходи. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2  „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., е 391 149 лева.

 

Покана за свикване на Общо събрание на членовете на "МИГ-Любимец-Ивайловград"

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,
 
На 08.05.2024г., (сряда) от 11.00 часа, в офиса на МИГ в гр. Любимец,  ул. „Цар Освободител” №11,  ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл.26, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №20 от 23.04.2024г., на Управителния съвет на МИГ, при дневен ред: 
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2023 година.
2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград», в това число и годишен финансов отчет за 2023г.
3. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2023г., съставляващ одобрени със Заповед № РД 09-345 от 26.03.2024г., на УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР» за 2024г.
4. Разни.     
            
Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11. При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12.00 часа, независимо от броя на присъстващите.
      
 
Илия Атанасов Илиев
Председател на Управителния съвет 
на "Местна инициативна група - 
Любимец - Ивайловград"