Уважаеми бъдещи кандидати и бенефициенти,

Вече шести месец "МИГ - Любимец - Ивайловград" работи по организационната подготовка за стартиране на приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Обявяването на прием се възпрепятства от няколко фактора:
- Протичащи промени в нормативната уредба - предстоящи изменения в Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР”. Наредбата урежда реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по стратегиите за ВОМР на МИГ. С промените се очаква да се регламентират изискуеми документи и образци за кандидати по стратегията, както и други условия за допустимост на проекти.
- Очаква се кандидатстването с проектни предложения към стратегиите за ВОМР (в т.ч. подаването, оценката, одобрението и отчитането на проекти) да се осъществява задължително и по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)/ https://eumis2020.government.bg/. В тази връзка очакваме потвърждение от страна на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, че МИГ ще прилага такъв ред на кандидатстване.
- Към днешна дата няма яснота и спрямо изискването МИГ да определя и контролира режима на държавни помощи по отделните мерки от стратегията за ВОМР, като преди обявяването на прием на проектни предложения съгласува насоките за кандидатстване с Министерството на финансите.
Допълнителен блокиращ фактор е липсата на получени плащания от МИГ във връзка с изпълнението на споразумението за подпомагане. Екипът е изготвил и внесъл две искания за плащане в Държавен фонд „Земеделие” – искане за авансово плащане, подадено през месец декември 2016г., и искане за междинно плащане, подадено през месец януари 2017г. До момента не са получени никакви плащания по внесените искания. За да функционира до сега, МИГ използва средствата осигурени със заеми от общините Любимец и Ивайловград.
„МИГ- Любимец – Ивайловград”, както и останалите местни инициативни групи, работят за преодоляването на възникналите трудности и проблеми, които в момента не позволяват приема на проекти по стратегиите.
С Решение №7 от 19.06.2017г., Управителния съвет на МИГ взе решение за промяна на индикативните дати за стартиране на приема на проектни предложения по стратегията за ВОМР. Актуализирания индикативен график е публикуван в раздел „Стратегия за ВОМР”.

Въз основа на Решение №6 от 15.02.2017 година, на Общото събрание на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", беше подадено пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, заявление за промяна на одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ. С Допълнително споразумение №РД50-149/26.04.2017г., към споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР №РД50-149/21.10.2016г., са направени изменения в стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, както следва:

  • Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект по: мярка 1 код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 4.1 – Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; мярка код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 4.2 - „Инвестиции в преработващия сектор“ и мярка код на мярката по ПРСР 2014-2020) - 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” се променя от левовата равностойност на 100 000 евро на левовата равностойност на 70 000 евро.
  • Допустими кандидати по мярка код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ, след направените изменения са: микропредприятията, регистрирани като еднолично търговци или юридическите лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

На 22 март в град Ивайловград и на 23 март 2017 г., в град Любимец, екипът на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" проведе поредните информационни събития за популяризиране на одобрената стратегията за Водено от общностите местно развитие. Срещите имаха за цел да представят дейността на сдружението по изпълнение на стратегията, осъществена през последните месеци, както и трудностите, с които се е сблъскал екипа на МИГ. Презентирани и обсъдени бяха: Индикативния график за прием на проектни предложения по стратегията за ВОМР през 2017 година; Процедурата за подбор на проекти, която МИГ ще прилага при оценка и одобрение на подадени проектни предложения, при отваряне на приема; Извършените промени в стратегията за ВОМР, които са заявени за одобрение пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.; Предстоящи изменения на Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР (2014-2020), касаещи  набора от документи, които ще бъдат изискани от кандидатите за финансова помощ по стратегията на МИГ. Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с презентацията от информационните срещи тук.

068      079

"Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" кани представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор, както и всички заинтересовани лица на информационни срещи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград.

На срещите ще бъдат обсъдени следните теми:

  • Индикативнен график за прием на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ за 2017 година.
  • Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.
  • Промени в стратегията за ВОМР на "МИГ- Любимец - Ивайловград".

Информационните срещи ще се проведат на:

22 март 2017 година (сряда) от 11.00 часа в град Ивайловград, в залата на НЧ "Пробуда-1914"

23 март 2017 година (четвъртък) от 11.00 часа в град Любимец, в зала "Любимец" (административна сграда на пл. "Трети март", ет.3).

Заповядайте! 

На 15 февруари 2017 година, се проведе редовно Общо събрание на членовете на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", на което присъстваха представляващите лица на седем от общо деветте члена на сдружението. Съгласно предварително обявения дневен ред, на събранието бяха представени: отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2016 година, отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2016 година, както и проект за бюджета на МИГ за 2017 година. Общото събрание обсъди също и необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на МИГ, определи размера на годишния членски внос, дължим от членовете на МИГ и одобри направените изменения в Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.

Протокол от Общото събрание и взетите решения са публикувани в раздел "Органи на МИГ", подраздел "Общо събрание". 

На свое заседание на 6 февруари 2017 година, Управителния съвет на "МИГ-Любимец -Ивайловград" взе решение за промяна на Индикативния график за прием на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Промяната касае предварително обявените срокове за прием на проекти по мерки 4.1 - "Подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства"; 4.2 - "Инвестиции в преработващия сектор" и 7.2 - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия", които се променят от месец април 2017г. на месец юни 2017г. Индикативния график е публикуван в раздел "Стратегия за ВОМР".

Допълнителна информация, указания и образци на документи за кандидатстване за всяка мярка от стратегията на МИГ, ще бъдат публикувани на интернет страницата на сдружението, не по-късно от 3 месеца преди публикуване на покана за подбор на проекти.

Екипът на "МИГ - Любимец - Ивайловград" очаква вашите мнения, въпроси и коментари.

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

     

          УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

      На 15.02.2017г., от 11.00 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №1 на Управителния съвет, прието с протокол №1 от 06.02.2017г., при дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2016 година.
2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2016г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2016г.
4. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017 г.
5. Вземане на решение относно размера на годишния членския внос, както и реда и срока за внасянето му.
6. Обсъждане на необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
7. Одобряване на извършени промени в Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, приета с решение на Общото събрание на заседание, проведено на 20.12.2016г.
8. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

В изпълнение на стратегията за ВОМР на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", на 19 декември 2016 година, от 11.00 часа в офиса на сдружението в град Любимец се проведе втората по ред информационна среща с потенциални бенефициенти от територията на МИГ.  На срещата, организирана по инициатива на админстративния екип на сдружението, се представиха основните мерки, заложени в одобрената стратегия, допустимите дейности, кандидати и условията за финансиране на проекти по линия на стратегията за ВОМР. Проведената информационна среща е част от процеса за популяризиране на стратегията, на територията на нейното изпълнение. Презентация от срещата. 

IMG 1420   IMG 1418

IMG 1423   IMG 1428

На 20 и 21 декември, отново в офиса на сдружението се проведе двудневно обучение за административния екип и членовете на колективния върховен орган - общото събрание на "МИГ - Любимец - Ивайловград", във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие. Темата на обучението "Прием, оценка и одобрение на подадени проектни предложения към стратегията за ВОМР" беше представена задълбочено и професионално от лектора Георги Митев - председател на управителния съвет на Агенция за регионално развитие и инвестиции - град Ямбол. В рамките на проведеното обучение представителите на МИГ придобиха знания, свързани с предстоящата дейност на  сдружението по приемане и оценка на подадени проектни предложения.  

IMG 1434   IMG 1435

IMG 1441   IMG 1444

На 16 декември 2016 година, в залата на НЧ "Пробуда-1914" в град Ивайловград се проведе първата информационна среща за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". На срещата се представиха основните мерки, заложени в стратегията, по които бенефициентите от територията на общините Любимец и Ивайловград могат да получат финансиране за изпълнение на дейности по проекти.

Презентация от проведената среща.

IMG 1382  IMG 1395

IMG 1394   IMG 1390

Ivailovgrad 2   Ivailovgrad 3

Приложение №1 към протокол №023 от 12.12.2016г., от проведено заседание на УС.


"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"
гр. Любимец, ул. "Цар Освободител" № 11, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 20.12.2016г., от 9.00 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД".
Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на сдружението и Решение на УС, обективирано в протокол №023 от 12.12.2016г., при дневен ред:
     1. Приемане на Процедура за подбор на проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”.

Членовете и лицата, представляващи членовете, трябва да се явят най-късно до 8,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от Устава и ЗЮЛНЦ ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

Екипът на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” кани представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на общините Любимец и Ивайловград, и всички други заинтересовани страни на информационни срещи за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, които ще се проведат на:
16 декември 2016 година в град Ивайловград, залата на НЧ „Пробуда-1914” от 10.30 часа
19 декември 2016 година в град Любимец, офиса на МИГ, ул. „Цар Освободител” №11 от 11.00 часа.
На срещите ще се представят мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и възможностите за кандидатстване и изпълнение на проекти.

На 21.10.2016 година, Председателя на управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ Илия Илиев, подписа Споразумение № РД 50-149/21.10.2016г., за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014 - 2020г.).
Стратегията получава подкрепа от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020г. Предварително одобрения бюджет на стратегията е в размер на 2 933 745.00 лева. Одобрените средства са предвидени за предоставяне, като безвъзмездна финансова помощ (БФП) за проекти в изпълнение на стратегията за ВОМР, на потенциални бенефициенти от територията на общините Любимец и Ивайловград. Крайния срок за изпълнение на дейности по проекти, финансирани по линията на стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 година.
В стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ са включени за подпомагане проекти по следните мерки:

Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014 -2020г. - 4.1.) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
Допустими кандидати: Земеделски производители /физически и юридически лица/ и групи/ организации на производители.
Финансови параметри: Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: БФП е максимум до 70% от общите допустими разходи.
Общ бюджет на мярката: 880 123.50 лева

Мярка 2 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор“.

Допустими кандидати: Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба № 3 от 1999г., и еднолични търговци и юридически лица с основна дейност производство и преработка на хранителни продукти от обхвата на ПРСР и извън обхвата на другите оперативни програми.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: Интензитетът на БФП не може да надхвърля 60% от общите допустими разходи за един проект.
Общ бюджет на мярката: 440 061.75 лева

Мярка 3 (код по ПРСР 2014 -2020г. – 6.4.) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.
Допустими кандидати: Съществуващи или новосъздадени микро, малки, средни предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: Максимален размер на БФП е до 70 % от общите допустими разходи.
Общ бюджет на мярката: 733 436.25 лева

Мярка 4 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.
Допустими кандидати: Община Любимец, Община Ивайловград за всички дейности; ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот; МИГ Любимец – Ивайловград.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 200 000 евро. Когато кандидат е ЮЛНЦ максималният размер на БФП е левовата равностойност на 50 000 евро.
Интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100% за бенефициенти общини и ЮЛНЦ когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи, но не може да надхвърля 70%. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Общ бюджет на мярката: 586 749.00 лева

Мярка 5 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 7.5.) – «Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
Допустими кандидати: Община Любимец, Община Ивайловград; ЮЛНЦ, развиващи дейност в областта на туризма; МИГ Любимец – Ивайловград.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро. Когато кандидат е ЮЛНЦ максималният размер е левовата равностойност на 50 000 евро.
Интензитет на помощта: За бенефициенти общини и ЮЛНЦ размерът на БФП е 100%, когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Общ бюджет на мярката: 293 374.50 лева

Допълнителна информация относно изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие ще бъде публикувана своевременно на сайта на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ http://mig.lyubimets.org .

На 31 май 2016 година, МИГ - Любимец - Ивайловград входира в Министерство на земеделието и храните, разработена в изпълнение на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 година, Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград. 

На 18 май 2016 година в зала «Любимец», град Любимец се проведе заключителна конференция по проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015 година.

В присъствието на представители на всички заинтересовани страни, екипа на местна инициативна група – Любимец – Ивайловград» представи разработената в изпълнение на проекта Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, която следва да бъде одобрена от Общото събрание на МИГ. С разработената Стратегия за ВОМР, МИГ ще кандидатства за одобрение по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 от ПРСР.
В кратко резюме се отчетоха резултатите от изпълнението на проекта, който поред екипа на МИГ и партньорите, е изпълнен успешно благодарение на активното участие на местното население - представители на   стопански, нестопанския и публичен сектор.

IMG_5090.JPG

IMG_5096.JPG

IMG_5092.JPG

На 27.05.2016г., от 16.00 часа в зала "Любимец", сграда на пл. "Трети март" №1, гр. Любимец, ще се проведе Общо събрание на сдружение "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- ЛЮБИМЕЦ-ИВАЙЛОВГРАД".

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на сдружението и Решение на УС, обективирано в протокол №019 от 19.05.2016г., при следния дневен ред:
1. Одобрение на «Стратегия за Водено от общностите местно развитие» за територията на общините Любимец и Ивайловград.
2. Приемане на сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – град Любимец за член на МИГ.

Членовете и лицата, представляващи членовете, трябва да се явят най-късно до 15,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от Устава и ЗЮЛНЦ ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

Коригирани образци на административни договори по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР"

УВАЖАЕМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ,

Информираме Ви, че в образците на административни договори по подмярка 19.2 на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, е установена явна техническа грешка, а именно: в точка „г“ на чл.27 на образеца на административен договор за възложители по ЗУСЕСИФ и на чл.26 на образеца на административен договор за възложители по ЗОП е допусната грешна препратка. Същата касае размера на разходите, който следва да бъде доказан в изпълнение на чл.6, ал.7 и 8 за възложители по ЗОП и чл.6, ал.3, т.1 или 2 за възложители по ЗУСЕСИФ.

Коректният размер на разходите е 20 на сто от одобрената субсидия по проекта.

На интернет страницата на ДФЗ – РА на 19.10.2020г. са публикувани новите образци с извършена корекция https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/. (Коригирани образци – Договор 19.2 ЗОП и Договор 19.2 ЗУСЕСИФ).

Съгласно указанията на ДФЗ - РА, Ви информираме, че при постъпване в ДФЗ - РА на искане за изменение на сключен административен договор по подмярка 19.2, от страна на ДФЗ служебно ще бъде инициирана и промяна по отношение на некоректните препратки.

Отворен е приемът на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от СВОМР

От 15 септември 2020г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Срокът за набиране на проектни предложения е 12.00 часа на 31 декември 2020г. Бюджета на настоящия прием по процедурата е 248 981,10 лева. С пълният текст на обявата за кандидатстване може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедура за кандидатстване/BG06RDNP001-19.173", както ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".