С допълнително споразумение № РД50-149 от 08.02.2018г., към споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г., за изпълнение на стратегия за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград" са изменени критерии за оценка на проекти по мярка 4 (код на мярката по ПРСР - 7.2) и мярка 5 (код на мярката по ПРСР - 7.5). Допълнително споразумение № РД50 - 149 от 08.02.2018г., както и критериите за оценка на проекти са достъпни в раздел "Стратегия за ВОМР".

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

 

        УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 23.02.2018г., от 10.30 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №13 на Управителния съвет, прието с протокол №5 от 15.02.2018г., при дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017 година.
2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2017г.
4. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2018г., съставляващ одобрени със заповед на УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР» за 2018г.
5. Обсъждане на необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” и вземане на решение.
6. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

Списък на одобрените лица в проведена процедура за избор на външни експерти-оценители на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

П О К А Н А

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ
НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД”

В изпълнение на Споразумение № РД50-149 от 21.10.2016г., за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и Решение №10 от 20.11.2017г., на Управителния съвет, сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Любмец – Ивайловград” стартира процедура за избор на външни експерти-оценители на проекти, чрез подбор на документи, за създаване на база данни от оценители на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на МИГ.

I. Описание на основните задължения и дейности на външните експерти-оценители.
Външните експерти-оценители ще участват в процеса на подбор и оценка на проектни предложения, подадени по мерките от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Любимец–Ивайловград”. Външните експерти–оценители ще участват пряко в работата на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) или ще подпомагат нейната дейност, като помощник оценители.
КППП извършва проверка за административно съответствие и допустимост на всички проектни предложения, подадени в определения срок, и техническа и финансова оценка само на преминалите административно съответствие и допустимост проекти. Оценката на проектни предложения се извършва в ИСУН 2020, по критерии и методика, определени в Насоките за кандидатстване. КППП се назначава със заповед на Председателя на Управителния съвет на МИГ.

Мерки от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, по които външните експерти – оценители ще оценяват проектни предложения:

 МЯРКА 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.
 МЯРКА 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) - „Инвестиции в преработващия сектор“.
 МЯРКА 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.
 МЯРКА 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.
 МЯРКА 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) - „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

II. Общи изисквания към кандидатите за външни експерти-оценители.
1. Да са физически лица.
2. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретна процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност.
5. Да не са поставени под запрещение.
6. Да не са лица участвали в оценката на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
7. Да не са членове на колективния управителен орган на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

Външните експерти – оценители, определени за членове на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Те трябва да притежават опит, съобразно вида на оценяваните проекти. Външните експерти – оценители са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
Външните експерти – оценители, определени за членове на КППП, не могат да участват в оценката на проектни предложения, когато се установи, че:
1. са в конфликт на интереси по смисъла на чл.57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;
2. имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;
3. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в процедурата;
4. се намират в йерархична зависимост с друг член на комисията.
В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал.4-9 на чл.16 от ПМС №162 от 2016г.

III. Необходими документи за участие в процедурата.
1. Заявление по образец.
2. Автобиография по образец.
3. Копие от диплома за завършено висше образование.
4. Копие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договори или други документи, удостоверяващи професионалния опит).
5. Копие от други документи, удостоверяващи опит в професионална област, свързана с конкретна процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер).
6. Декларация по образец.

Документите по т.3, 4, и 5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.


IV. Начин на подаване на документи.
Документи за участие в процедурата могат да бъдат представени лично в офиса на сдружение „МИГ - Любимец - Ивайловград” всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, или изпратени по пощата, или с куриер в срок до 17.00 часа на 12.01.2018г., като важи датата на пощенското клеймо.
Всички документи следва да бъдат представени от кандидатите в запечатан и непрозрачен плик на адрес: гр. Любимец, п.к. 6550, общ. Любимец, област Хасково, ул. ”Цар Освободител” 11.
Пакетът с документи за кандидатстване, списъци и други съобщения, във връзка с провеждане на процедурата са достъпни на електронната страница на „МИГ – Любимец – Ивайловград” www.mig.lyubimets.org. Същите могат да бъдат получени и на място в офиса на МИГ.

V. Начин за провеждане на процедурата по избор.
Процедурата включва:
1. Проверка на подадените в срока по т. IV документи, за установяване на съответствието на кандидата с обявените изисквания (квалификация, професионална компетентност и опит).
2. Изготвяне на списък на кандидати, отговарящи на обявените изисквания. Подборът на външни експерти-оценители ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Председателя на Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
3. С одобрените външни експерти се подписват граждански договори за участие в конкретна процедура за оценка като членове на Комисията за подбор на проектни предложения, съгласно тяхната компетентност и професионален опит. Възнаграждението ще бъде определяно в зависимост от броя на възложените за оценка и реално оценените проектни предложения, съгласно одобрен бюджет на „МИГ - Любимец – Ивайловград” за съответната година.
4. Изборът на външни експерти-оценители не гарантира възлагането на оценки на проекти в бъдеще.

Пълен текст на поканата.

Образци на документи за кандидатстване:

1. Заявление

2. Автобиография

3. Декларация

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

 

       УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 30.11.2017г., от 10.30 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №12 на Управителния съвет, прието с протокол №4 от 20.11.2017г., при дневен ред:
1. Освобождаване от отговорност член на Общото събрание на МИГ и приемане на нов член.
2. Одобряване на Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
3. Промяна в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
4. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

 

Индикативната годишна работна програма за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР за 2018 година. 

Уважаеми бъдещи кандидати,

На 04.09.2017г. (понеделник) от 9.30 часа в офиса на МИГ в град Любимец, ул. «Цар Освободител» №11 и на 05.09.2017г. (вторник) от 9.30 часа в град Ивайловград, в малката зала на НЧ «Пробуда-1914», екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград” организира провеждането на информационни срещи – консултации за всички потенциални кандидати по стратегията на МИГ. По време на срещите заинтересовани лица могат да поставят своите въпроси и получат насоки във връзка с възможностите за финансиране по линия на стратегията за ВОМР на МИГ на инвестиционни предложения за земеделски, неземеделски и обществени дейности, както и съвети по отношение на етапите и необходимите документи в процеса на подготовка на проектно предложение. Екипът на МИГ е на разположение за консултации и всеки работен ден, в офиса на сдружението в град Любимец.

Заповядайте!

Уважаеми бъдещи кандидати и бенефициенти,

Вече шести месец "МИГ - Любимец - Ивайловград" работи по организационната подготовка за стартиране на приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Обявяването на прием се възпрепятства от няколко фактора:
- Протичащи промени в нормативната уредба - предстоящи изменения в Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР”. Наредбата урежда реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по стратегиите за ВОМР на МИГ. С промените се очаква да се регламентират изискуеми документи и образци за кандидати по стратегията, както и други условия за допустимост на проекти.
- Очаква се кандидатстването с проектни предложения към стратегиите за ВОМР (в т.ч. подаването, оценката, одобрението и отчитането на проекти) да се осъществява задължително и по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)/ https://eumis2020.government.bg/. В тази връзка очакваме потвърждение от страна на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, че МИГ ще прилага такъв ред на кандидатстване.
- Към днешна дата няма яснота и спрямо изискването МИГ да определя и контролира режима на държавни помощи по отделните мерки от стратегията за ВОМР, като преди обявяването на прием на проектни предложения съгласува насоките за кандидатстване с Министерството на финансите.
Допълнителен блокиращ фактор е липсата на получени плащания от МИГ във връзка с изпълнението на споразумението за подпомагане. Екипът е изготвил и внесъл две искания за плащане в Държавен фонд „Земеделие” – искане за авансово плащане, подадено през месец декември 2016г., и искане за междинно плащане, подадено през месец януари 2017г. До момента не са получени никакви плащания по внесените искания. За да функционира до сега, МИГ използва средствата осигурени със заеми от общините Любимец и Ивайловград.
„МИГ- Любимец – Ивайловград”, както и останалите местни инициативни групи, работят за преодоляването на възникналите трудности и проблеми, които в момента не позволяват приема на проекти по стратегиите.
С Решение №7 от 19.06.2017г., Управителния съвет на МИГ взе решение за промяна на индикативните дати за стартиране на приема на проектни предложения по стратегията за ВОМР. Актуализирания индикативен график е публикуван в раздел „Стратегия за ВОМР”.

Въз основа на Решение №6 от 15.02.2017 година, на Общото събрание на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", беше подадено пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, заявление за промяна на одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ. С Допълнително споразумение №РД50-149/26.04.2017г., към споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР №РД50-149/21.10.2016г., са направени изменения в стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, както следва:

  • Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект по: мярка 1 код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 4.1 – Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; мярка код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 4.2 - „Инвестиции в преработващия сектор“ и мярка код на мярката по ПРСР 2014-2020) - 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” се променя от левовата равностойност на 100 000 евро на левовата равностойност на 70 000 евро.
  • Допустими кандидати по мярка код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ, след направените изменения са: микропредприятията, регистрирани като еднолично търговци или юридическите лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

На 22 март в град Ивайловград и на 23 март 2017 г., в град Любимец, екипът на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" проведе поредните информационни събития за популяризиране на одобрената стратегията за Водено от общностите местно развитие. Срещите имаха за цел да представят дейността на сдружението по изпълнение на стратегията, осъществена през последните месеци, както и трудностите, с които се е сблъскал екипа на МИГ. Презентирани и обсъдени бяха: Индикативния график за прием на проектни предложения по стратегията за ВОМР през 2017 година; Процедурата за подбор на проекти, която МИГ ще прилага при оценка и одобрение на подадени проектни предложения, при отваряне на приема; Извършените промени в стратегията за ВОМР, които са заявени за одобрение пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.; Предстоящи изменения на Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР (2014-2020), касаещи  набора от документи, които ще бъдат изискани от кандидатите за финансова помощ по стратегията на МИГ. Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с презентацията от информационните срещи тук.

068      079

Договорено е изпълнението на две проектни предложения по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) от стратегията за ВОМР на „МИГ - Любимец – Ивайловград”

„МИГ – Любимец – Ивайловград”, стартира 2022 година с подписването на два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на инвестиции в неземеделски дейности. Бенефициенти са „Феникс-П” ЕООД, гр. Любимец и „Агралис” ЕООД, село Йерусалимово. Проектните им предложения са одобрени за финансиране по процедура BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията  за ВОМР на МИГ.  Държавен фонд „Земеделие” одобри планираните дейности по проект „Инвестиции за развитие на авторемонтна работилница в гр. Любимец” на „Феникс-П” ЕООД на стойност 102 247 лева, от която 71 573 лева са безвъзмездна финансова помощ. Стойността на одобрения проект „Инвестиции в специализирана техника” на „Агралис” ЕООД е 136 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на основната дейност – закупуване на багер товарач е в размер на 95 200 лева.

Успешно изпълнени проекти по стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград“

Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” е работещ инструмент за финансова подкрепа на местни инициативи. Потвърждение за това, са успешно реализираните проектни предложения, получили финансиране по подмярка 19.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез стратегията за ВОМР. Изплатената на бенефициентите, финансова помощ от страна на Държавен фонд „Земеделие” е показателно за качественото  изпълнение на инвестициите.

Инвестиции за модернизиране на земеделските стопанства, направиха земеделските производители, които изпълниха проектни предложения по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията  за ВОМР на МИГ.  С нова земеделска техника и селскостопански инвентар по проект „Модернизиране на стопанството на ЗП Цветан Митрев” на стойност 143 524 лева се сдоби земеделският производител Цветан Митрев. С изпълнението на проект „Закупуване на селскостопанска техника” на стойност 220 473 лева, Универсал ООД закупи нов трактор, а електрически ножици и дискова брана са новите активи, придобити от Бета М ООД по проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми” на стойност 22 296 лева. В процес на изпълнение са останалите шест проектни предложения, получили одобрение за финансово подпомагане по мярката.

По Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор” от стратегията  за ВОМР, успешно е изпълнението на проектно предложение „Закупуване на оборудване за подпомагане на производствената дейност на Ройс Агро” на стойност 36 688 лева. С цел увеличаване на производителността и намаляване на производствените разходи, бенефициента „Ройс Агро” ЕООД закупи газокар. Разходи, направени по инвестицията са верифицирани от разплащателната агенция и са възстановени на бенефициента, до размера на одобрената финансова помощ. Още един проект е с одобрено финансиране по мярката, и същия е в процес на изпълнение.

„Закупуване на комбиниран багер товарач” е проектно предложение на „Стражел” ООД, изпълнено с финансова помощ по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР. Инвестицията за закупуване на специализирана техника е на стойност 151 680 лева. Изпълнението на проекта е отчетено, като разходите са възстановени на бенефициента до размера на одобрената финансова помощ. Две проектни предложения са на етап изпълнение. Това са проектното предложение на „Тейлър Лаб” ЕООД „Закупуване на оборудване за фотографско и рекламно студио” с размер на одобрената инвестиция – 121 645 лева и проектното предложение на ЕТ „Стоун груп – Пламен Ангелов” – „Закупуване на машини за обработка на камък”  с одобрени разходи на стойност 95 808 лева.

Две са реализираните проектни предложения с инвестиции в малка по мащаби публична инфраструктура, които са финансирани по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР. По проект “Изграждане на открита площадка за фитнес” е изградена площадка за фитнес на открито, разположена в прилежащия терен на стадиона в град Любимец, на стойност 46 778 лева, а  по проект „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване“ е изградена открита сцена в село Лозен, община Любимец на стойност 56 218 лева. В процес на изпълнение са проекта на Община Любимец "Реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора" (бившия военен гарнизонен стол, на ул. „Църковна” в град Любимец) и проекта на Община Ивайловград за реконструкция на част от ул. „Волгоград” и изграждане на прилежащ тротоар в град Ивайловград.