Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г.

Сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“ с местно партньорство Ивайловград, кандидатства по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 - 2020г., за получаване на безвъзмездна финансова помощ за разработването на обща стратегия за развитие на региона на територията на двете общини. С Договор №РД 50-171 от 07.12.2015г., между Министерство на земеделието и храните, ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, на МИГ е предоставена безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за подготвителни дейности.

 • Основна цел на проекта: Изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград.
  Подготовката на стратегията за развитие е ключов етап в изпълнението на проекта. Той ще съчетава привличането на висока експертиза с насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещето прилагане на Стратегията за ВОМР.
 • Основни дейности по проекта:
  - Популяризиране на процеса на разработване на стратегията.
  - Обучение на екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери.
  - Проучвания и анализ на територията.
  - Дейности свързани с изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията на общините Любимец и Ивайловград, включващи работни срещи експертна работа, обществени обсъждания и др.

Чрез заложените в проекта дейности ще се придобият и усъвършенстват знания, умения и способности на местните общности и лидери. Ще се осигури бърз и улеснен достъп до европейски средства на местни инициативи и дейности. Това ще мотивира повече млади хора да останат и да се развиват в родните си места.

 • Срок на проекта: Проекта ще се изпълнява в срок до 6 (шест) месеца.
 • Стойност на проекта: Общата стойност на проекта е 48 895,75 лева.
 • Партньор на сдружение «Местна инициативна група – МИГ – Любимец» при изпълнението на проекта за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР за периода 2014 - 2020г., е местно партньорство Ивайловград, в лицето на Община Ивайловград, Народно Читалище „Пробуда - 1914“, гр. Ивайловград, „Хасиенда” ООД и Красимир Илиев Димитров. Споразумение за партньорство.

Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е подхода ЛИДЕР в рамките на новия програмен период. „Водено от общностите местно развитие“ е един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната за периода 2014 – 2020 година. ВОМР е подход, насочен към насърчаване на социалното приобщаване и създаване на заетост чрез използване на местния потенциал. Чрез подхода се цели подобряване качеството на живот, намаляване на бедността, икономическо и социално развитие на територията и на местните общности в селските райони, както и в териториите със специфични характеристики, посочени в Националната концепция за пространствено развитие. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре“ като се създават Местни групи за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (община/общини, бизнес НПО), които съвместно при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегията се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Местна инициативна група (МИГ) е публично-частно партньорство между местната общинска администрация (публичен сектор), бизнеса (стопански сектор) и неправителствените организации (нестопански сектор) на територията, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за ВОМР, на определената територия.

Всяка територия, прилагаща подхода ВОМР следва да има създадена една МИГ, която разработва и осъществява Стратегия за водено от общностите местно развитие.