Проект на насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5.) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР на МИГ.

1. Условия за кандидатстване.

Приложения към Условията за кандидатстване.

2. Условия за изпълнение.

Приложение към Условията за изпълнение.

3. Образец на административен договор, за бенефициенти, възложители по ЗОП.

Образец на административен договор, за бенефициенти, възложители по ЗУСЕСИФ.

4. Обява за прием на проектни предложения.