Уважаеми кандидати,

От 18.09.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на четвъртия краен срок за кандидатстване по процедурата - 17.00 часа на 20 ноември 2023г. Разполагаемият бюджет на приема е 103 062,28 лева.

С Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване, може да се запознаете чрез прикачените по-долу файлове, както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ (по четвърти краен срок за кандидатстване)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

_____________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми кандидати,

От 12.05.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на третия краен срок за кандидатстване по процедурата - 17.00 часа на 20 юли 2023г. Разполагаемият бюджет на приема е 372 268,28 лева.

С Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване, може да се запознаете чрез прикачените по-долу файлове, както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ (увеличен финансов ресурс)

Разполагаем бюджет по процедурата (за прием с краен срок за кандидатстване - 20.07.2023г.)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (увеличен финансов ресурс)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________________________

Уважаеми кандидати,

От днес 3.02.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Срокът за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 20 март 2023г., като разполагаемият бюджет на приема е 453 368,28 лева.

С Решение №99 от 15.11.2022г., УС на МИГ увеличи финансовия ресурс по процедурата на 576 480 лева.

С пълният текст на Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване може да се запознаете чрез прикачените по-долу файлове, както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ (увеличен финансов ресурс)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (увеличен финансов ресурс)

Разполагаем бюджет по процедурата (за прием с краен срок за кандидатстване - 20.03.2023г.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми кандидати,

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Първият краен срок за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 20 ноември 2022г. Бюджета на приема е 445 102,81 лева. С пълният текст на Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете чрез прикачените по-долу файлове, както и в ИСУН 2020, в раздел "Процедури за БФП".

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

_______________________________________________________________________________________________________

Проект на обява за прием на проектни предложения и насоки за кандидатстване по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград", по процедура за подбор на проекти с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.654:

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Всички заинтересовани лица, имат възможност да направят предложения и възражения по проекта на обявата и насоките за кандидатстване, в публичния модул на ИСУН - "Процедури за БФП/ За обществено обсъждане" - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion в срок до 08.06.2022г.