1. Списък на проектните предложения, подадени до 17.00 часа на 28.01.2019г.

2. Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка по процедурата. (Публикуван на 10.03.2019г.)

3. Решения на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП). (Публикуван на 21.03.2019г.)  

4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях. (Публикуван на 21.03.2019г.)

5. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. (Публикуван на 21.03.2019г.)