Считано от 20.08.2018г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.072 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата, съответства на общата цел на стратегията за ВОМР на „МИГ - Любимец - Ивайловград”, а именно: „Повишаване привлекателността и подобряване качеството на живот на жителите на общините Любимец и Ивайловград, чрез устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски сектор, създаване на възможности за развитие на бизнес и заетост на местното население, опазване на природните ресурси и изграждане на достъпна и модерна инфраструктура, популяризиране на местните природни дадености и традиции, и развитие на гражданското общество”.

Очакваните резултати от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по мярката са: подобряване на малки по мащаби публична инфраструктура;подобряване облика на населените места на територията на МИГ; разширяване на основни услуги за населението, свързани със свободното време, спорт и култура.

Съгласно Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г., изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” е подкрепено от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Допустими кандидати: Община Любимец и Община Ивайловград за всички дейности; Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот; „МИГ - Любимец – Ивайловград”.

Допустимите дейности:

 1. Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към тях.
 2. Изграждане, обновяване на паркове, площади, градинки, улично озеленяване.
 3. Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства.
 4. Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени услуги.
 5. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура.
 6. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.
 7. Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 

Допустими разходи:

 1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобрения на недвижимо имущество и инфраструктура.
 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост. (Разходите не може да надхвърлят 12% от общата сума).
 4. Разходи за нематериални активи - придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.00 часа на 31 декември 2018г.

Периода на прием на проектни предложения е постоянен в рамките на съответната календарна година. Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Бюджет на приема: 586 749.00 лева (петстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и девет лева).

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211. Консултации на място в офиса на сдружението в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11. На e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, „МИГ–Любимец–Ивайловград” няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ: http://mig.lyubimets.org и на страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg. Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван по-долу, както и на интернет страницата на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg.

Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Пълният текст на обявата е достъпен чрез прикачения файл.

Пълен пакет документи за кандидатстване:

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение на одобрени проекти

Приложения към Условията за изпълнение