От днес 28 декември 2018г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Цел на мярката, която определя и очакваните резултати от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е: „Повишаване конкурентоспособността на територията, посредством инвестиции в неземеделски дейности. Създаване на заетост и диверсификация на неземеделски дейности, развитието на технологиите в областта на „зелената икономика”, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление”. 

Допустими кандидати:

1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности:

Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).
  2. Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали).
  3. Развитие на услуги във всички сектори (извън обхвата на Мерки с код 4.1 и 4.2.).
  4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
  5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:

  1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество.
  2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите.
  3. Общи разходи (напр. хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост). Общите разходи не могат да надхвърлят 12 % от сумата на допустимите разходите.
  4. Разходи за придобиване и/или създаване на компютърен софтуер; придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата на обявяване на процедурата: 28 декември 2018г.

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като на всеки четири месеца се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. В тази връзка процедурата е няколко крайни срока за прием, през четири месеца, които се определят както следва:

Първи краен срок: 17.00 часа на 28 април 2019г.

Втори краен срок: 17.00 часа на 28 август 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс).

Трети краен срок:17.00 часа на 28 декември 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс).

ВАЖНО! След всеки краен срок се извършва оценка на подадените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата. Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2020г., при наличие на неусвоен финансов ресурс и/или увеличаване на финансовия ресурс по процедурата. В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва: последният ден до 17:00 часа на всеки четвърти календарен месец след 28 декември 2019г., до 31 декември на 2020г., или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Бюджет на приема: 733 436.25 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 70 000 евро.

Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.

С критериите за оценка на проектните предложения по мярката и условията за кандидатстване може да се запознаете от пълния текст на обявата и прикачените по-долу документи.

Пълния пакет документи за кандидатстване са достъпни и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active .

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 06.03.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 24.06.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 16.07.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 23.07.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 10.09.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 10.12.2019г.