1. Списък на проектните предложения, подадени в периода 22.07-25.10.2020г.

2. Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО).

3. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена.(Публикуван на 9.12.2020г.)

4. Списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране. (Публикуван на 9.12.2020г.)

5. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. (Публикуван на 9.12.2020г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/867 от 11.03.2021г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".