Съгласно  Устава на МИГ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

"Чл.15. (1) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Управителният съвет се състои от пет члена.
(2) Управителният съвет:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание.
2. Организира изпълнението на бюджета на Сдружението.
3. Управлява дейността на сдружението, като ръководи работата по цялостната дейност, определя реда и организацията на дейността, включително и като носи отговорност за нейната ефективност.
4. Отчита пред Общото събрание дейността на Сдружението.
5. Управлява имуществото на Сдружението, вкл. се разпорежда с имуществото при спазване изискванията на настоящия устав и всички изисквания на нормативните актове и съответстващото европейско законодателство.
6. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Разглежда постъпилите молби за приемане на нови членове и в случай, че лицата, отговарят на изискванията на устава за членство предлага на общото събрание вземане на решение за приемане.
7. Изготвя и внася за одобрение от ОС годишна програма за дейността на Сдружението.
8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
9. Приема Правила и ред за извършване на общественополезна дейност.
10. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Избира и освобождава Изпълнителен директор и останалия административен персонал на МИГ, съгласно разпоредбите на действащото законодателство в областта, и определя техните длъжностни характеристики.
11. Определя членовете на Комисията за избор на проекти в изпълнение на СМР и нейните правомощия.
12. Взема окончателни решения за финансиране на проекти по линия на СМР.

Чл.16. (Изм. с Решение №26 от 27.02.2019г., на ОС) Управителният съвет се избира за срок от четири години.

Чл.17. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца, както и при отправено писмено искане на всеки един от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. Решенията на УС се вземат с мнозинство.
(2) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно/ тайно гласуване, а решенията по чл. 15, ал. 2 , т.3. и т.5.и чл. 29 алинея (2) от този Устав - с мнозинство от всички членове.
(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет."