Уважаеми кандидати,

Във връзка с наличието на разполагаем финансов ресурс от бюджета на Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР в размер на 103 000 лева, Ви уведомяваме че МИГ предприе действия по обявяване на прием за проектни предложения. Създаден е проект на процедура за подбор на проекти по мярката, с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.814. С проекта на обявата и насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.814".

3.1На 13 октомври в град Любимец и на 19 октомври 2023г.,  в град Ивайловград, екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград” проведе заключителни конференции, на които представи резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР на „Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”, за периода 2023-2027г.”, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Основен акцент и на двете събития, беше представянето и обсъждането на проекта на стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград” за програмния период 2023-2027г., разработен в резултат на осъществени проучвания и анализи на територията, проведени работни и информационни срещи, обучения и семинари с участие на представители на различни заинтересовани страни. 

През новия програмен период, МИГ планира прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Ивайловград и Любимец, чрез изпълнението  на еднофондова стратегия, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,  чрез  Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027г. Заложените в проекта на стратегията за ВОМР мерки за финансиране на проектни предложения, са избрани от стратегическия план и са допустими съгласно приложимите регламенти на EС. Подкрепата ще бъде насочена към:  

 • Инвестиции в земеделските стопанства.
 • Инвестиции в преработка на селскостопански продукти.
 • Инвестиции за неселскостопански дейности.
 • Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура.
 • Опазването и популяризирането на природното и културно-историческото наследство на територията.
 • Дейности за сътрудничество.

Стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” за периода 2023 – 2027г., е планирана с общ бюджет  около 4 498 000 лева, като за финансиране на проекти средствата са малко над 3 300 000 лева.

При проведените обсъждания не постъпиха предложения и препоръки от страна на присъстващите, не се изразиха и забележки по представения проект на стратегия.

3.2  3.4

IMG 5303  IMG 5304

П О К А Н А

за участие в обществено обсъждане на проекта на

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

за програмен период 202- 2027г.,

на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ ЛЮБИМЕЦ и ИВАЙЛОВГРАД,

Екипът на на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, Ви кани на обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023 - 2027г.

Разработената стратегия е резултат от изпълнението дейности по проект  „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР на „Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”, за периода 2023-2027г.”, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съгласно Административен договор № РД 50-143/25.04.2023г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общественото обсъждане ще се проведе на 13 октомври 2023г., от 19:00 часа, в бистро „Гранд микс”, в град Любимец и на 19 октомври 2023г., от 12:00 часа, в „Луксор комплекс”, в град Ивайловград.

Очакваме Вашето активно участие!

Уважаеми кандидати,

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на втория краен срок за кандидатстване по процедурата - 17.00 часа на 20 декември 2023г., при разполагаем бюджет - 413 149 лева.

Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.771", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

Уважаеми кандидати,

От 18.09.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на четвъртия краен срок за кандидатстване по процедурата - 17.00 часа на 20 ноември 2023г. Разполагаемият бюджет на приема е 103 062,28 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.654", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

03

И тази година традиционно на 1 и 2 септември в Ивайловград, се проведе Фестивала на традиционните, храни, поминък и занаяти – Културното наследство на Тракия, организиран от Община Ивайловград и Народно читалище „Пробуда – 1914”. Фестивалът отбеляза своето 10-то юбилейно издание и за първа година се проведе сред зеленината и прохладата на природата, в новоизградения парк за отдих и развлечение в местността „Дупката”. 

“Всяка година фестивалът се превръща в още по-интересен и по-голяма атракция за местните жители и хората, които прииждат от всички краища на страната. Очарована съм от присъствието на всички, нямам думи, с които да кажа колко много благодаря за всичкото това присъствие, за цялата ангажираност на местната общност. Всеки един се включва в готвенето на различни кулинарни ястия, с които да ни покаже оня отминал кулинарен шедьовър, който сме позабравили. Смятам, че България не завършва тук, тя започва от тук, защото запазваме старите традиции. Надявам се да имаме сили и да продължаваме с още много юбилейни издания”, сподели кметът на Община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова.

Благодарение на местните земеделски производители, които предоставиха безвъзмездно произведени от тях плодове и зеленчуци, „МИГ – Любимец – Ивайловград” взе участие във фестивала, промотирайки  плодородието на Любимец.  Екипът на МИГ изказва своите благодарности за дарените продукти на “ФРЕШ МИЛЕНИУМ” ЕООД, ЕТ „НТТ – Христо Николов”, гр. Любимец, Дияна Кушелиева от с. Белица, Георги Янакиев от с. Вълче поле, Таня Костадинова, Анна Апостолова, Илия Илиев и Рая Факирова от гр. Любимец.  

    01  31

     02   7

     12   14

     18   17

             9   10

    2  6

    19  21

Разнородни инвестиции ще бъдат осъществени на територията на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”. Четири проектни предложения, подадени за финансиране по стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, са одобрени за изпълнение от Държавен фонд „Земеделие” през последните два месеца.

С подписването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в средата на месец юни, „Тейлър Лаб” ЕООД, стартира изпълнението на проект „Разширяване на възможностите за собствено производство и закупуване на фотографско оборудване за нуждите на рекламно и фотографско студио”. Проектното предложение е на стойност 175 873 лева, от които финансовата помощ е одобрена в размер на 123 111 лева.

Комбиниран багер товарач на стойност 162 200 лева, предстои да закупи „Стражел” ООД с одобреното за финансиране проектното предложение. Размера на безвъзмездната финансова помощ за осъществяване на инвестицията е 81 100 лева. Предстои да бъде подписан административен договор между кандидата, МИГ и ДФ „Земеделие”.

И двете проектни предложения са одобрени за финансиране по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

„Обновяване на гробищен парк Любимец”, е проектното предложение на Община Любимец, одобрено за финансиране по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР на МИГ. Основните планирани дейности по проекта са: реконструкция на съществуващата и изграждане на нова алейна мрежа, съобразена с функционалното разпределение на гробните места; реконструкция на съществуващото осветление и изграждане на ново енергоспестяващо вътрешно алейно осветление. Проекта е на стойност 391 160 лева, а срокът за изпълнение на проектните дейности – 30 юни 2025г.

Одобрено за финансиране и изпълнение е и едно проектно предложение по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ. Това е проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми”, с кандидат „Бета М” ООД. Проектното предложение е на стойност 99 000 лева, от които размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 49 500 лева. Основната инвестиция по проекта е закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми.  

По стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, са одобрени за финансиране 25 проектни предложения с инвестиции в размер на общо – 3 737 891 лева, от които размера на финансовото подпомагане е 2 683 575 лева. Реално изплатената безвъзмездната финансова помощ на бенефициенти по стратегията, към началото на месец август е в размер на 1 313 789 лева.       

 

Настоящата анкетна карта  е напълно  анонимна. Разработена е и се разпространява във връзка с изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР на Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград, за периода 2023-2027г.”, съгласно Административен договор № РД 50-143/25.04.2023г.

Резултатите от настоящото анкетно проучване, ще послужат при разработването на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г., на МИГ - Любимец - Ивайловград, отговаряща на идентифицираните потребности на местната общност и нагласи на населението, в съответствие с възможностите за финансова подкрепа от ЕЗФРСР и други ЕСИФ.

Моля, участвайте в проучването и попълнете анкетата.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0FzKPlUvkkIM-Gg6cl4lvSeruNTPBV_eLWWnTtkOgvZo3pw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, Ви кани на информационни срещи, във връзка с подготовката на новата стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г.

Бъдете активни и участвайте.

На 16 август 2023г., от 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация - град Ивайловград.

На 16 август 2023г., от 13.00 часа, в сградата на НЧ „Пробуда-1914” - град Ивайловград.

На 17 август 2023г., от 10.30 часа, в сградата на Общинска администрация - град Любимец.

На 18 август 2023г., от 10.30 часа, в офиса на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

На 22 август 2023г., от 10.30 часа, в офиса на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

 

Събитията се провеждат в  изпълнение на Административен договорРД 50-143/25.04.2023г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Уважаеми кандидати,

От днес 20.07.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедурата - 17.00 часа на 20 септември 2023г. Бюджета на приема е 413 149 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.771", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

Предстои да бъде обявен прием на проектни предложения по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) от стратегията за ВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

Във връзка с наличието на разполагаем финансов ресурс от бюджета на Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР в размер на 103 000 лева, Ви уведомяваме че МИГ предприе действия по обявяване на прием за проектни предложения. Създаден е проект на процедура за подбор на проекти по мярката, с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.814. С проекта на обявата и насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.814".

„Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”, проведе обществено обсъждане на проекта на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г.

На 13 октомври в град Любимец и на 19 октомври 2023г.,  в град Ивайловград, екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград” проведе заключителни конференции, на които представи резултатите от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР на „Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”, за периода 2023-2027г.”, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Основен акцент и на двете събития, беше представянето и обсъждането на проекта на стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград” за програмния период 2023-2027г., разработен в резултат на осъществени проучвания и анализи на територията, проведени работни и информационни срещи, обучения и семинари с участие на представители на различни заинтересовани страни. 

През новия програмен период, МИГ планира прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Ивайловград и Любимец, чрез изпълнението  на еднофондова стратегия, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,  чрез  Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027г. Заложените в проекта на стратегията за ВОМР мерки за финансиране на проектни предложения, са избрани от стратегическия план и са допустими съгласно приложимите регламенти на EС. Подкрепата ще бъде насочена към:  

 • Инвестиции в земеделските стопанства.
 • Инвестиции в преработка на селскостопански продукти.
 • Инвестиции за неселскостопански дейности.
 • Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура.
 • Опазването и популяризирането на природното и културно-историческото наследство на територията.
 • Дейности за сътрудничество.

Стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” за периода 2023 – 2027г., е планирана с общ бюджет  около 4 498 000 лева, като за финансиране на проекти средствата са малко над 3 300 000 лева.

При проведените обсъждания не постъпиха предложения и препоръки от страна на присъстващите, не се изразиха и забележки по представения проект на стратегия.