РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 https://www.dfz.bg/bg/managment-red-2014---2020span/managment-2014---2020prsr/ .

ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane-ISUN/ .

ЕДИНЕН НАРЪЧНИК НА БЕНЕФИЦИЕНТА за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.  

ПРОЦЕДУРА за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/control-na-op/ .

РАЗЯСНЕНИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА БФП, ЗАДАДЕНИ ОТ СТРАНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 19.2 ОТ ПРСР 2014-2020г. - презентация на ДФ "Земеделие".

ПРИЛАГАНЕ НА ПМС №160 ОТ 1.07.2016г. - презентация на ДФ "Земеделие".