РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

https://www.dfz.bg/web/guest/searchall?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId=1173090&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type=document&p_p_auth=Ti0z407J&p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%2F-%2Fdf-zemedelie-izplati-nad-22-8-mln-leva-na-81-beneficiera-po-prsr-2014-2022-samo-za-sedmica 

ДОКУМЕНТИ КЪМ ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"

https://www.dfz.bg/web/guest/searchall?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId=825089&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type=content&p_p_auth=Ti0z407J&p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%2Fbg%2Fsearchall%3Fq%3D%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25B0%2B19.2 

ЕДИНЕН НАРЪЧНИК НА БЕНЕФИЦИЕНТА за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.  

ПРОЦЕДУРА за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от ЕЗФРСР.

https://www.dfz.bg/web/guest/searchall?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId=1092619&_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type=document&p_p_auth=Ti0z407J&p_l_back_url=https%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%2Fweb%2Fguest%2Fsearchall%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_mvcPath%3D%252Fview_content.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_assetEntryId%3D1173090%26_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_type%3Ddocument%26p_p_auth%3DTi0z407J%26p_l_back_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dfz.bg%252F-%252Fdf-zemedelie-izplati-nad-22-8-mln-leva-na-81-beneficiera-po-prsr-2014-2022-samo-za-sedmica

РАЗЯСНЕНИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА БФП, ЗАДАДЕНИ ОТ СТРАНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 19.2 ОТ ПРСР 2014-2020г. - презентация на ДФ "Земеделие".

ПРИЛАГАНЕ НА ПМС №160 ОТ 1.07.2016г. - презентация на ДФ "Земеделие".