Годишен доклад по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" - 2023 година.

Годишен доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" - 2023 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" - 2022 година.

Годишен доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" - 2022 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" - 2021 година.

Годишен доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" - 2021 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" - 2020 година.

Годишен доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" - 2020 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" - 2019 година.

Годишен доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" - 2019 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" - 2018 година.

Годишен доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" - 2018 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" - 2017 година.

Годишен доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" - 2017 година.

Таблица 1 към доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" за 2017 година.

Годишен доклад по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР" - 2016 година.

Годишен доклад по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" - 2016 година.

Доклад за дейността и финансов отчет на МИГ за 2016 година, представени в Централния регистър при Министерство на правосъдието.