1. Списък на проектните предложения, подадени до 17.00 часа на 28.04.2019г.

2. Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО) по процедурата. (Публикуван на 14.06.2019г.)

3. Решение на Комисията по подбор на проектни предложения. (Публикивани на 24.06.2019г.)

4. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях. (Публикиван на 24.06.2019г.)

5. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. (Публикуван на 24.06.2019г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/660 от 26.02.2020г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".