1. Списък на проектните предложения, подадени в рамките на третия краен срок за кандидатстване - 17.00 часа на 28.12.2019г., включени в оценителната сесия.

2. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения с основания за отхвърлянето им.

Преразгледана оценка, съгласно УП на ДФ "Земеделие" №36/подмярка 19.2 с изх. №01-6300/649 от 21.05.2021г.:

Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО). (Публикуван на 9.06.2021г.)

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране. (Публикуван на 16.06.2021г.)

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. (Публикуван на 16.06.2021г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/2250 от 21.07.2021г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".