Уважаеми кандидати,

От днес 20 февруари 2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/898844f0-0316-46c5-82c7-a8c3b0d5eb00 е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения ще се осъществи в рамките на третия срок за кандидатстване по процедурата от 20 февруари до 20 май 2024г. Бюджета на приема по настоящия трети срок за кандидатстване е 39 446,60 лева (разполагаем бюджет от бюджета на процедурата).

С пълният текст на Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете чрез прикачените по-долу файлове, както и в ИСУН 2020, в раздел "Процедури за БФП".

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, изм. на 25.01.2024г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, изм. на 25.01.2024г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

_________________________________________________________________________________________________________________

С Решение №16 от 25.01.2024г., Управителният съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, промени обявата за прием на проектни предложения и процедурата за подбор на проекти с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, с което:

  • финансовият ресурс по процедурата е увеличен от 413 149,00 лева на 424 982,00 лева (с 11 833,00 лева - освободени средства);
  • срокът за подаване на проектни предложения е удължен до 20 май 2024г., като е променен първоначално планирания трети краен срок (до 20 март 2024г.), и
  • е одобрен разполагаем бюджет в размер на 39 446,60 лева за трети прием по процедурата от 20 февруари до 20 май 2024г.

Всички заинтересовани лица, имат възможност да направят предложения и възражения по Обявата и Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.771, изменени с Решение №16 от 25.01.2024г., УС на „МИГ – Любимец – Ивайловград” в срок до 03.02.2024г., на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, изм. на 25.01.2024г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, изм. на 25.01.2024г.

__________________________________________________________________________________________________________________

Уважаеми кандидати,

От днес 20 юли 2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Първият краен срок за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 20 септември 2023г. Бюджета на приема е 413 149 лева. С пълният текст на Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете чрез прикачените по-долу файлове, както и в ИСУН 2020, в раздел "Процедури за БФП".

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

__________________________________________________________________________________________________________________

Проект на обява за прием на проектни предложения и насоки за кандидатстване по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград", по процедура за подбор на проекти с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.771:

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Всички заинтересовани лица, имат възможност да направят предложения и възражения по проекта на обявата и насоките за кандидатстване, в публичния модул на ИСУН - "Процедури за БФП/ За обществено обсъждане" - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion в срок до 26.05.2023г.