Процедура за подбор на проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", одобрена от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 - Дирекция "Развитие на селските райони" при МЗХ (писмо №19-19-2-01-35/27.03.2017г.).