„Местна инициативна група – МИГ – Любимец” е сдружение с нестопанска цел, учредено на 30 септември 2010 година по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд - Хасково с Решение №335/26.10.2010г., както и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието.
      МИГ – Любимец е създадена в резултат на прилагане на подхода ЛИДЕР, чрез изпълнявания от Община Любимец Проект №431-2-03-10 по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Договор за предоставяне на финансова помощ № РД50-383/28.12.09г.

      "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград". В резултат на изпълнения съвместно между "Местна инициативна група - МИГ - Любимец" и Местно партньорство Ивайловград, проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и изготвената обща стратегия за развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград, с решение на Общото събрание на МИГ по протокол от 19.04.2016г., територията на МИГ се разширява с територията на община Ивайловград. В тази връзка единодушно е взето решение за промяна на наименованието на сдружението на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград". Направените в МИГ промени са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд - Хасково с Решение №123/18.05.2016г., както и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието.

       МИГ, представлява публично-частно партньорство, изградено на следните принципи:

 • Равнопоставеност между представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор. „Представител на нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физически лица, самоопределящи се като представители на този сектор. Физическите лица декларират писмено принадлежността си към този сектор. „Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност. „Представител на публичния сектор” е служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кметове и общински съветници, които представляват съответния орган въз основа на писмено решение.
 • Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган на сдружението не превишава 49 процента от гласовете.
 • Откритост, прозрачност и информираност на обществеността за дейността на Сдружението (МИГ).
 • Екипност в работата.
 • Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решенията.

      Цели на сдружението:
      Основната цел на сдружението е изпълнение на интегрирана Стратегия за местно развитие на територията МИГ, чрез прилагане и утвърждаване на подхода ЛИДЕР.
      Специфичните цели на сдружението са:

 • Мобилизиране на местните общности чрез партньорство и работа в мрежа да организират цялостното използване на човешкия, икономически и природен ресурс на територията на МИГ за нейното най-добро и пълноценно развитие.
 • Най-ефективно прилагане на подхода “отдолу-нагоре” за активизиране на представителите на отделните групи от местните власти, неправителствения сектор и бизнеса за реализирането на обществено значимите дейности по Стратегия за местно развитие (СМР) и превръщането им в лична кауза и отговорност на индивида.
 • Подпомагане прилагането и утвърждаване на модела “Помощ за самопомощ” – чрез повишените знания, самочувствие и амбиции на участващите.
 • Формирането на партньорство между представителите на отделните групи от местните власти, неправителствения сектор и бизнеса и прилагане на нов подход в общуването и работата – гъвкавост, медиативност, зачитане позицията и интереса на другите участници.
 • Подпомагане решаването на някои от социалните приоритети във връзка с безработицата, повишаване качеството на живот на населението, трайно ангажиране на младите хора на територията на МИГ.
 • Стимулиране прилагането на иновативен подход за стартиране на нови дейности на такива микро и малки предприятия с основните приоритетни профили на територията на общините, както и утвърждаване и разширяване на иновативния подход в дейността на съществуващите икономически единици.
 • Подпомагане работата в мрежа на територията на МИГ, вкл. и създаването на организации на производители, земеделски стопани и други на браншови принцип.
 • Стимулиране прилагането на многосекторен подход.