ПРОЦЕДУРАТА Е ПРИКЛЮЧИЛА!

_________________________________________________________________________________________________________________

От 22.03.2021г.

Уважаеми кандидати,

Във връзка с наличието на финансов ресурс по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5.) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР в размер на 293 374,50 лева, Ви уведомяваме че МИГ предприе действия по отваряне на прием за проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.288. С Решение №70 от 19.03.2021г., Управителния съвет на "МИГ - Любимец - Ивайловград" промени обявата и насоките за кандидатстване по процедурата. След съгласуване и одобрение на извършените промени от страна на УО на ПРСР 2014-2020г., процедура BG06RDNP001-19.288 ще бъде активирана в ИСУН 2020.

ОБЯВА за прием на проектни предложения (пром. с Решение №70 от 19.03.2021г., на УС на МИГ)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и ПРИЛОЖЕНИЯ  (пром. с Решение №70 от 19.03.2021г., на УС на МИГ)

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  и ПРИЛОЖЕНИЯ (пром. с Решение №70 от 19.03.2021г., на УС на МИГ)

_________________________________________________________________________________________________________________

На 30 юли 2019г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.288 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 7.5.) - „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ  по процедурата е адресирана към общата цел на СВОМР на „МИГ - Любимец - Ивайловград”, а именно:  „Повишаване привлекателността и подобряване качеството на живот на жителите на общините Любимец и Ивайловград, чрез устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски сектор, създаване на възможности за развитие на бизнес и заетост на местното население, опазване на природните ресурси и изграждане на достъпна и модерна инфраструктура, популяризиране на местните природни дадености и традиции, и развитие на гражданското общество”.

Допустими кандидати:

Община Любимец и Община Ивайловград.

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – развиващи дейност в областта на туризма.

„Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”, в случай че: проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза; никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Допустими дейности:

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи:

Изграждането или подобрения на недвижимо имущество, свързано с туризма.

Закупуването или вземането на лизинг на ново оборудване/ обзавеждане до пазарната цена на актива.

Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост – до 12 % от стойността на проекта.

Общите разходите, свързани с консултации (попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки (ако е приложимо).

Период за прием и място за подаване на проекти:

     Начална дата на обявяване на процедурата: 30 юли 2019г.

     Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.00 часа на 31 декември 2020г.

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като в момента в който постъпят повече от три проекта се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Бюджет на приема: 293 374.50 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 100 000 евро.

Когато кандидата е ЮЛНЦ, максималния размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 50 000 евро.

Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.

 Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1.    (Изм. Допълнително споразумение № РД 50–149 от 08.02.2018г.) Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ.

5

2.    Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 т.)

2

3. Проектът създава заетост за местното население.

2

4. Проектът внедрява иновативен подход/услуга/продукт.

2

5. Проектът е с доказана добавена стойност към туризма в региона.

5

6. Устойчивост на резултатите.

2

Максимален брой точки

18

За да се допусне до оценка, проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, посочени по – горе. За да се класира проектът трябва да има и минимум 8 точки на критериите за оценка.      

КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, подадени проектни предложения, получили по-малко от 8 точки по критериите за оценка.  

Съгласно Решение №20 от 27.08.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост за местното население”. Условието се прилага само в случаите когато, общия размер на безвъзмездна финансова помощ, одобрена за финансиране на подадени проектни предложения, надвишава общия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

 

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван по-долу, както и на интернет страницата на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg.

Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Пълен текст на обявата за процедурата.

Пълен текст на обявата за процедурата - удължен срок за кандидатстване.

Условия за кандидатстване.

Условия за кандидатстване (пром. с Решение №54 от 08.01.2020г., на УС).

Приложения към Условията за кандидатстване.

Условия за изпълнение на одобрени проекти.

Приложения към Условията за изпълнение.