Съгласно Устава на МИГ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

"Чл.11. (1) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Общото събрание е колективен върховен орган на Сдружението.То се състои от всички членове на Сдружението и провежда редовно заседание най-малко един път годишно, не по-късно от края на месец февруари на следващата календарна година.
(2)(Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г., доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове. В поканата се вписват датата, часа, мястото на събранието, както и дневния ред и по чия инициатива то се свиква. ОС се провежда в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.
(3) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 22.02.2012г., доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението, поставя се на мястото за обявления в сградата на управление на сдружението, и се оповестява публично най-малко в едно от местните средства за масова информация, не по-малко от седем дни преди насрочения ден.

Чл.12. Общото събрание се счита редовно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

Чл.13. (1) Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство.
(2) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) За изменение на устава, за прекратяване или преобразуване на Сдружението, за приемане на годишния бюджет е необходимо мнозинство от две трети от регистриралите присъствието си членове.
(3) Всеки член има право на един глас. Гласуване по пълномощие се допуска с писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
Преупълномощаване не се допуска.
(4) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.14. Общото събрание:
(1) Има следните правомощия:
1. Приема и изменя Устава.
2. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Приема Правилник за избор на проекти, както и други вътрешни актове.
3. Избира Управителния съвет, Председател и Заместник председател.
4. Приема годишна програма за дейността и отчета за изпълнението й.
5. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Определя размера на годишния членския внос, както и реда и срока за внасянето му, в случай че такъв е определен.
6. Приема основните насоки и стратегическа програма за дейността на сдружението.
7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
8. Приема бюджета на сдружението.
9. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
10. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
11. Освобождава предсрочно Председателя и Заместник председателя на УС или членове на УС при злоупотреба с доверието на сдружението, нарушаване на Устава или на законите в Република България.
12. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет.
13. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Приема и изключва членове на сдружението.
14. (Нова с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Взема решения по всички въпроси, които не са изрично предвидени като правомощия на УС и Председателя на УС.
(2) Правата по ал. 1, т. 1 до 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание по т.1 и т.10 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите; решенията по всички други въпроси се вземат с обикновено мнозинство – половината +1 от присъстващите.
Всички решения на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.
По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението."