Демографски и социално-икономически анализ на територията на МИГ - Любимец - Ивайловград, 2023г.

Проучване за нагласите на населението и потребностите на местната общност на територията на МИГ - Любимец - Ивайловград и идентифициране на заинтересовани страни, 2023г. 

Проучване и анализ: "Предизвикателства, възможности и добри практики за стимулиране на предприемачеството и предприемаческите инициативи на територията на "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Проучване - Въздействие от прилагане на стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград", ролята и приноса на МИГ за активизиране на местната инициатива

Секторен анализ "Възможности за развитието на селски и друг алтернативен туризъм на територията на МИГ -Любимец - Ивайловград"

Анализ на географския и природен потенциал и социално икономическите характеристики на територията на община Любимец и община Ивайловград

Проучване нагласите на населението на общини Любимец и Ивайловград, съставляващи териториално "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград"