1. Списък на проектните предложения, подадени до 17.00 часа на 28.08.2019г., които са включени в оценителната сесия.

2. Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО)(Публикуван на 10.10.2019г.)

3. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена на всеки от тях. (Публикуван на 19.10.2019г.)

4. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения, с посочени основания за отхвърлянето им. (Публикуван на 19.10.2019г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/2440 от 12.08.2020г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".