1. Списък на проектните предложения, подадени в периода 20.07 - 20.11.2022г.

2. Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО).

3. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена (публикуван на 25.01.2023г.).

4. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им (публикуван на 25.01.2023г.).

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/2219 от 30.05.2023г., на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".