Уважаеми кандидати,

От 1 септември 2021г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Срокът за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 29 декември 2021г. Бюджета на приема е 369 647,39 лева. С пълният текст на Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете чрез прикачените по-долу  файлове, както и в ИСУН 2020, в раздел "Процедури за БФП".

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

_________________________________________________________________________________________________________________________________

От 23 юли 2021г.

Обява за прием на проектни предложения и условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград", изменени с Решение №77 от 15.07.2021г., на Управителния съвет на "МИГ - Любимец - Ивайловград":

ОБЯВА за прием на проектни предложения

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

РЕШЕНИЕ №77 от 15.07.2021г., на УС на "МИГ - Любимец - Ивайловград" 

Всички заинтересовани лица, имат възможност да направят предложения и възражения по насоките за кандидатстване в публичния модул на ИСУН - "Процедури за БФП/За обществено обсъждане" -  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion в срок до 15.08.2021г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

От 16 септември 2020г.

Уважаеми кандидати,

От 15 септември 2020г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Срокът за набиране на проектни предложения е 12.00 часа на 31 декември 2020г. Бюджета на настоящия прием по процедурата е 248 981,10 лева. С пълният текст на Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете чрез прикачените по-долу  файлове, както и в ИСУН 2020, в раздел "Процедури за БФП".

ОБЯВА за прием на проектни предложения (изм. - Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (доп. и изм. с Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (доп. и изм. с Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (доп. и изм. с Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (доп. и изм. с Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

От 1 септември 2020г.

Уважаеми кандидати,

Във връзка с наличието на остатъчен финансов ресурс по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР в размер на 248 981,10 лева, Ви уведомяваме че МИГ предприе действия по отваряне на прием за проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.173. С Решение №61 от 31.08.2020г., Управителния съвет на "МИГ - Любимец - Ивайловград" актуализира обявата и насоките за кандидатстване по процедурата. След одобрение от УО на ПРСР 2014-2020г., процедура BG06RDNP001-19.173 ще бъде активирана в ИСУН 2020.

ОБЯВА за прием на проектни предложения (изм. - Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (доп. и изм. с Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (доп. и изм. с Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ (доп. и изм. с Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (доп. и изм. с Решение №61 от 31.08.2020г., на УС)

РЕШЕНИЕ №61 от 31.08.2020г., на УС на "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Всички заинтересовани лица, имат възможност да направят предложения и възражения по насоките за кандидатстване в публичния модул на ИСУН - "Процедури за БФП/За обществено обсъждане" -  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion в срок до 8.09.2020г.

____________________________________________________________________________________________________________________

От днес 28 декември 2018г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Цел на мярката, която определя и очакваните резултати от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е: „Повишаване конкурентоспособността на територията, посредством инвестиции в неземеделски дейности. Създаване на заетост и диверсификация на неземеделски дейности, развитието на технологиите в областта на „зелената икономика”, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление”. 

Допустими кандидати:

1. Съществуващи или новосъздадени микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.

2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими дейности:

Инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).
  2. Производство и/или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали).
  3. Развитие на услуги във всички сектори (извън обхвата на Мерки с код 4.1 и 4.2.).
  4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
  5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:

  1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество.
  2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите.
  3. Общи разходи (напр. хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост). Общите разходи не могат да надхвърлят 12 % от сумата на допустимите разходите.
  4. Разходи за придобиване и/или създаване на компютърен софтуер; придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата на обявяване на процедурата: 28 декември 2018г.

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като на всеки четири месеца се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. В тази връзка процедурата е няколко крайни срока за прием, през четири месеца, които се определят както следва:

Първи краен срок: 17.00 часа на 28 април 2019г.

Втори краен срок: 17.00 часа на 28 август 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс).

Трети краен срок:17.00 часа на 28 декември 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс).

ВАЖНО! След всеки краен срок се извършва оценка на подадените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата. Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2020г., при наличие на неусвоен финансов ресурс и/или увеличаване на финансовия ресурс по процедурата. В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва: последният ден до 17:00 часа на всеки четвърти календарен месец след 28 декември 2019г., до 31 декември на 2020г., или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Бюджет на приема: 733 436.25 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 70 000 евро.

Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.

С критериите за оценка на проектните предложения по мярката и условията за кандидатстване може да се запознаете от пълния текст на обявата и прикачените по-долу документи.

Пълния пакет документи за кандидатстване са достъпни и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active .

____________________________________________________________________________________________________________________

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 06.03.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 24.06.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 16.07.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 23.07.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 10.09.2019г.

 ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 10.12.2019г.