От днес 21 ноември 2018г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.120 по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 4.2) - „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата, съответства на общата цел на стратегията за ВОМР на „МИГ - Любимец - Ивайловград”, а именно: „Повишаване привлекателността и подобряване качеството на живот на жителите на общините Любимец и Ивайловград, чрез устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски сектор, създаване на възможности за развитие на бизнес и заетост на местното население, опазване на природните ресурси и изграждане на достъпна и модерна инфраструктура, популяризиране на местните природни дадености и традиции, и развитие на гражданското общество”.

Цел на мярката, която определя и очакваните резултати от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е: „Повишаване конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията от хранително-преработвателния сектор. Повишаване производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция”.

Допустими кандидати:

1. Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба №3 от 1999г.

2. Еднолични търговци и юридически лица, с основна дейност производство и преработка на хранителни продукти от обхвата на ПРСР и извън обхвата на другите ОП.

Допустими дейности:

Инвестиции в материални и нематериални активи, имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства и предприятията за преработка на земеделски продукти. Инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието (стопанството), чрез:

 1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Допустими разходи:

 1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда.
 2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
 • преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
 • производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
 • опазване компонентите на околната среда;
 • производство на енергия от ВЕИ за собствените нужди на предприятието, вкл. чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
 • подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.
 1. Разходи за закупуване на земя, сгради и помещения, предназначени за изпълнение на проекта (до 10 % от общите разходи за проекта).
 2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.
 3. Разходи за изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг.
 4. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията, само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата.
 5. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг, необходим за изпълнението на проекта.
 6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 7. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект.

Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата на обявяване на процедурата: 21 ноември 2018г.

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като на всеки четири месеца се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. В тази връзка процедурата е няколко крайни срока за прием, през четири месеца, които се определят както следва:

Първи краен срок: 17.00 часа на 21 март 2019г.

Втори краен срок: 17.00 часа на 21 юли 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс).

Трети краен срок:17.00 часа на 21 ноември 2019г., (при наличие на неусвоен финансов ресурс).

ВАЖНО! След всеки краен срок се извършва оценка на подадените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата. Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2020г., при наличие на неусвоен финансов ресурс и/или увеличаване на финансовия ресурс по процедурата. В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва: последният ден до 17:00 часа на всеки четвърти календарен месец след 21 ноември 2019г., до 31 декември на 2020г., или до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Бюджет на приема: 440 061.75 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 70 000 евро.

Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.

С критериите за оценка на проектните предложения по мярката и условията за кандидатстването може да се запознаете, чрез прикачените по-долу документи:

Пълния пакет документи за кандидатстване са достъпни и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active .

ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 08.01.2019г.

ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 01.04.2019г.