1. Списък на проектните предложения, подадени до 17.00 часа на 31.03.2020г., включени в оценителната сесия.

2. Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО)(Публикуван на 27.04.2020г.)

3. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ,която да бъде предоставена за всеки от тях. (Публикуван на 20.05.2020г.)

4. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения, с основания за отхвърлянето им. (Публикуван на 20.05.2020г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/97 от 11.01.2021г., на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".