От 23 юли 2020г.

Уважаеми кандидати,

От 22 юли 2020г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 4.1.) - "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Срокът за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 25 октомври 2020г. Бюджета на настоящия прием по процедурата е 123 201,93 лева. С пълният текст на Обявата за прием на проектни предложения и Насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете чрез прикачените по-долу  файлове, както и в ИСУН 2020, в раздел "Процедури за БФП".

ОБЯВА за прием на проектни предложения (изм. на 19.06.2020г.)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (изм. 19.06-3.07.2020г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (изм. 19.06-3.07.2020г.)

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на одобрени проекти (изм. на 19.06.2020г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (изм. на 19.06.2020г.)

____________________________________________________________________________________________________________________

От 7 юли 2020г.

Уважаеми кандидати,

Във връзка с освобождаването на финансов ресурс по процедура с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 4.1.) - "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград", Ви уведомяваме че МИГ предприе действия по отваряне приема за проектни предложения по процедурата. На основание Решение №49 от 18.11.2019г., и Решение №59 от 19.06.2020г., на Управителния съвет на МИГ и във връзка със Заповед №РД 09-359/27.04.2020г., изменена със Заповед № РД 09-442/04.06.2020г., на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., са актуализирани насоките за кандидатстване по процедурата.

С размерът на свободния финансов ресурс по процедурата, условията за кандидатстване и срокът за набиране на проектни предложения, може да се запознаете от публикуваните по-долу обява за прием на проектни предложения и проект на насоки за кандидатстване. След одобрение от  УО на ПРСР 2014-2020г., процедура BG06RDNP001-19.092 ще бъде активирана в ИСУН 2020.

ОБЯВА за прием на проектни предложения (изм. на 19.06.2020г.)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (изм. 19.06-3.07.2020г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (изм. 19.06-3.07.2020г.)

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на одобрени проекти (изм. на 19.06.2020г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (изм. на 19.06.2020г.)

____________________________________________________________________________________________________________________

От 28 септември 2018г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 4.1) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата, съответства на общата цел на стратегията за ВОМР на „МИГ - Любимец - Ивайловград”, а именно: „Повишаване привлекателността и подобряване качеството на живот на жителите на общините Любимец и Ивайловград, чрез устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски сектор, създаване на възможности за развитие на бизнес и заетост на местното население, опазване на природните ресурси и изграждане на достъпна и модерна инфраструктура, популяризиране на местните природни дадености и традиции, и развитие на гражданското общество”.

Специфична цел на мярката, която определя и очакваните резултати от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ е: „Повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията”.

Допустими кандидати: Земеделски производители (физически и юридически лица) и Групи/ Организации на производителите.

Допустими дейности: Дейностите, допустими за финансиране са свързани с инвестиции в материални и нематериални активи в новосъздадени и съществуващи земеделски стопанства, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към  инвестиции, свързани с:

1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда.

2. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.

3. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.

4. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията.

5. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор.

6. Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.

7. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.

8. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

Период за прием и място за подаване на проекти:

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като на всеки четири месеца се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения. В тази връзка процедурата е няколко крайни срока за прием, през четири месеца, които се определят както следва:

Първи краен срок: 17.00 часа на 28 януари 2019г.

Втори краен срок: 17.00 часа на 28 май 2019г.

Трети краен срок: 17.00 часа на 28 септември 2019г.

ВАЖНО! След всеки краен срок се извършва оценка на подадените проектни предложения. Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата. Крайният срок може да бъде удължен до 31 декември 2020г., при наличие на неусвоен финансов ресурс и/или увеличаване на финансовия ресурс по процедурата. В този случай сроковете за кандидатстване се определят, както следва:

  • последният ден до 17:00 часа на всеки четвърти календарен месец след 28 септември 2019г., до 31 декември на 2020г., или
  • до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Бюджет на приема: 880 123.50 лева (осемстотин и осемдесет хиляди сто двадесет и три лева и петдесет стотинки).

 

ОБЯВА за прием на проектни предложения (пълен текст) - 28.09.2018г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 28.09.2018г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (доп. и изм. на 30.09.2019г.)

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 28.09.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (доп. и изм. на 30.09.2019г.)

Условия за изпълнение на одобрени проекти - 28.09.2018г.

Приложения към Условията за изпълнение - 28.09.2018г.

____________________________________________________________________________________________________________________

ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 20.12.2018г.

ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 28.12.2018г.

ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 08.01.2019г.

ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРАТА И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ - 28.07.2020г.