iliev 

Илия Атанасов Илиев - Председател на Управителния съвет 

 

Съгласно Устава на МИГ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.18. (1) (Изм. с Решение №26 от 27.02.2019г., на ОС) Председателят и Заместник-председателя на Сдружението се избират от Общото събрание измежду членовете на УС за срок от четири години и могат да бъдат преизбирани за не повече от три последователни мандата.
(2) Председателят:
1. Представлява Сдружението.
2. Ръководи заседанията на УС и организира изпълнението на неговите решения.
3. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Отговаря за воденото на книги за протоколите от заседанията на колективните си органи.
4. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Провежда и следи за изпълнение на взетите от ОС решения.
5. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Сключва трудови и/или граждански договори със сътрудници и помощен персонал на Сдружението.
6. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Съхранява архива и печата на Сдружението.
7. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Организира дейността по плащането на членския внос и встъпителните вноски.
8. (Нова с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Отчита дейността си пред Управителния съвет.
(3) В отсъствие на Председателя или при невъзможност да изпълнява задълженията си, функциите по ал. 2 се осъществяват от Заместник-председателя.