ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН (УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)

НА СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

Мандат на управление: 20.03.2023г. - 20.03.2027г.,

съгласно Решение №45 от 20.03.2023г., и Решение №46 от 31.03.2023г., на ОС на МИГ

 

1. ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, представлявана от Илия Атанасов Илиев - (публичен сектор)

2. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1925", село Лозен, представлявано от Христо Митков Янъков - (нестопански сектор)

3. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БРАТОЛЮБИЕ – 1884", град Любимец, представлявано от Евгения Атанасова Стоянова - (нестопански сектор)

4. "ЛУКСОР КОМПЛЕКС" ЕООД, град Ивайловград, представлявано от Александър Михайлов Кафадаров - (стопански сектор)

5. ЕТ „ИВАН АЛИПИЕВ“, село Малко градище, общ. Любимец, представляван от Иван Николов Алипиев - (стопански сектор)

 

Членове на УС в мандат на управление 2023-2027г. 

Членове на УС в мандат на управление 2019-2023г. 

Членове на УС в мандат на управление 2016-2019г.