Покана празник на МИГ 2024

Желаещите да участват в изложението на местни продукти, фермерски и занаятчийски базар, които имат необходимост от осигуряването на изложбена площ, следва да уведомят организаторите на събитието най-късно до 01.08.2024г., на тел. 0889 02 22 11 или на e-mal: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

СВОМР

 

С Допълнително споразумение № РД 50-149 от 04.07.2024г., към Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-149 от 21.10.2016г., е извършена промяна във финансовия план на изпълняваната от „МИГ – Любимец - Ивайловград“ стратегия.

Промяната е в размера на одобрените за МИГ текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие, и няма отношение към размера на средствата по мерките за финансово подпомагане на проектни предложения. Допълнителното споразумение урежда и удължаването на крайният срок за изпълнение на дейности по проектите към стратегията за ВОМР до 15 септември 2025г. Документите са достъпни в раздел „Стратегия за ВОМР“.

IMG 1226„Обновяване на гробищен парк – Любимец“ е поредният проект изпълнен от Община Любимец с финансовата подкрепа на стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец - Ивайловград“. Всички планирани дейности по проекта, насочени към облагородяване територията на гробищният парк са финализирани. Основните транспортни алеи в парка са реконструирани, като е положена асфалтова настилка. Изградено е и частично енергоспестяващо вътрешно алейно осветление.

Предстои общината да направи финално отчитане на изпълнението на проекта пред Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, за верифициране и възстановяване на извършените разходи. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2  „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., е 391 149 лева.

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,
 
На 08.05.2024г., (сряда) от 11.00 часа, в офиса на МИГ в гр. Любимец,  ул. „Цар Освободител” №11,  ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл.26, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №20 от 23.04.2024г., на Управителния съвет на МИГ, при дневен ред: 
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2023 година.
2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград», в това число и годишен финансов отчет за 2023г.
3. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2023г., съставляващ одобрени със Заповед № РД 09-345 от 26.03.2024г., на УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР» за 2024г.
4. Разни.     
            
Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11. При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12.00 часа, независимо от броя на присъстващите.
      
 
Илия Атанасов Илиев
Председател на Управителния съвет 
на "Местна инициативна група - 
Любимец - Ивайловград"

Уважаеми кандидати,

От днес 1 март 2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/15c8414e-4f3a-412b-982a-df811603175d е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.817 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5.) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения ще се осъществи в периода от 1 март до 1 юни, 2024г. Бюджета на приема по процедурата е 39 878,00 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.817", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

Уважаеми кандидати,

От днес 20 февруари 2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/898844f0-0316-46c5-82c7-a8c3b0d5eb00 е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения ще се осъществи в рамките на третия срок за кандидатстване по процедурата от 20 февруари до 20 май 2024г. Бюджета на приема по настоящия трети срок за кандидатстване е 39 446,60 лева (разполагаем бюджет от бюджета на процедурата).

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.771", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

Уважаеми кандидати,

От днес 29.01.2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5340a8a9-f2d3-4c9b-8ba0-645dae001795 е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.814 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на първия срок за кандидатстване по процедурата от 29 януари до 10 март, 2024г. Обявеният бюджет на приема е 103 000 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.814", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

С Решение №16 от 25.01.2024г., Управителният съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, промени обявата за прием на проектни предложения и процедурата за подбор на проекти с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, с което:

  • финансовият ресурс по процедурата е увеличен от 413 149,00 лева на 424 982,00 лева (с 11 833,00 лева - освободени средства);
  • срокът за подаване на проектни предложения е удължен до 20 май 2024г., като е променен първоначално планирания трети краен срок (до 20 март 2024г.), и
  • е одобрен разполагаем бюджет в размер на 39 446,60 лева за трети прием по процедурата от 20 февруари до 20 май 2024г.

Всички заинтересовани лица, имат възможност да направят предложения и възражения по Обявата и Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.771, изменени с Решение №16 от 25.01.2024г., УС на „МИГ – Любимец – Ивайловград” в срок до 03.02.2024г., на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, изм. на 25.01.2024г.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, изм. на 25.01.2024г.

Уважаеми кандидати,

Във връзка с наличието на разполагаем финансов ресурс от бюджета на Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5.) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР в размер на 39 878 лева, Ви уведомяваме че МИГ предприе действия по обявяване на прием за проектни предложения. Създаден е проект на процедура за подбор на проекти по мярката, с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.817. С проекта на обявата и насоките за кандидатстване по процедурата, може да се запознаете в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.817".

4 149 198 лева е размерът на одобрените инвестиции за проектни предложения, финансирани чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в края на 2023 година, отчита сдружение „Местна инициативна група - Любимец – Ивайловград”.

Подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., стратегията на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ се утвърди, като работещ финансов инструмент за подкрепа на местни инициативи.

През последните три години, със средства от бюджета на стратегията за ВОМР се осигури финансирането на 31 проектни предложения на територията на общините Ивайловград и Любимец. Двадесет са бенефициентите, чиито проектни идеи са одобрени за финансиране по стратегията за ВОМР. Въпреки значителното забавяне на процеса на одобрение, финансиране и договориране изпълнението на проектните предложения, подадени към стратегията на МИГ, в края на 2023 година са изпълнени дейностите по 16 проекта, като размера на изплатената безвъзмездна финансова помощ към бенефициентите възлиза на 1 609 209 лева.    

X5Най-активно протича изпълнението на проектните предложения по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от стратегията  за ВОМР на МИГ. Договорено финансиране имат проектите на 9 кандидата по мярката. Размерът на одобрените от Държавен фонд „Земеделие” инвестиции е 1 313 769 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 752 295 лева.  Към днешна дата, успешно изпълнени са седем проектни предложения. Бенефициенти, получили финансово подпомагане по мярката са земеделски производители, развиващи дейност на територията на МИГ. Инвестициите са насочени основно към закупуването на земеделска техника и инвентар, за подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства.

За инвестиции в преработващия сектор на земеделски продукти по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2.) от стратегията  за ВОМР, е договорено финансирането на 3 проектни предложения на обща стойност 582 927 лева. Инвестициите по две от които вече са осъществени, като извършените от бенефициента разходи са възстановени от разплащателната агенция, до размера на одобрената финансова помощ.konicheski silozi2

Проявеният голям интерес на кандидатите по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4.) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от стратегията за ВОМР на МИГ, не доведе до очакваните резултати.  По мярката са подадени за финансиране общо 21 проектни предложения на микропредприятия, с планирани инвестиции в различни сектори в сферата на услугите и производството. МИГ е одобрила и предложила за финансиране 15 от тях. Поради продължителното забавяне в последващия контрол, извършван от страна на Държавен фонд „Земеделие”, четири от проектните предложения са оттеглени по искане на кандидатите, а три от сключените административни договори са прекратени отново по искане на бенефициентите. Така в края на 2023 година по мярката е одобрено изпълнението на  7 проектни предложения на обща стойност 1 036 741 лева. Три от проектите вече са изпълнени и финансовата помощ е изплатена на бенефициентите.

По стратегията за ВОМР на МИГ са одобрени и разнородни инвестиции, насочени към подобряване на публичната инфраструктура и услуги на обща стойност 1 215 760 лева. В резултат на изпълнението на проекти на Община Любимец, финансирани по  Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура“ са изградени откритата площадка за фитнес, разположена в прилежащия терен на стадиона в град Любимец и открита сцена с необходимото оборудване в село Лозен, община Любимец. Открит е и изцяло обновен дневен център за възрастни хора – клуб „Приятели“ в града. На настоящият етап общината стартира дейностите по изпълнението и на още един проект „Обновяване на Гробищен парк Любимец“. Със средства по мярката, Община Ивайловград осъществи ремонт и реконструкция на ул. Волгоград в града и изпълнява дейности по обновяване и модернизация на градския стадион.

90951ad5e0395a19005a77a3f59fdfef kolela ivalovgrad 

   IMG 20220728 152535     IMG 4467

В ход е изпълнението и на още две проектни предложения на Община Ивайловград, финансирани по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5.)  - „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР, чиито дейности са насочени към развитието на туризма на територията на МИГ.

Заповядайте на празника на местното производство, традиции и култура, организиран от "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Желаещите да участват в изложението на местни продукти, фермерски и занаятчийски базар, които имат необходимост от осигуряването на изложбена площ, следва да уведомят организаторите на събитието най-късно до 01.08.2024г., на тел. 0889 02 22 11 или на e-mal: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Изменена е стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград“

 

С Допълнително споразумение № РД 50-149 от 04.07.2024г., към Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-149 от 21.10.2016г., е извършена промяна във финансовия план на изпълняваната от „МИГ – Любимец - Ивайловград“ стратегия.

Промяната е в размера на одобрените за МИГ текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие, и няма отношение към размера на средствата по мерките за финансово подпомагане на проектни предложения. Допълнителното споразумение урежда и удължаването на крайният срок за изпълнение на дейности по проектите към стратегията за ВОМР до 15 септември 2025г. Документите са достъпни в раздел „Стратегия за ВОМР“.