Уважаеми кандидати,

От 18.09.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на четвъртия краен срок за кандидатстване по процедурата - 17.00 часа на 20 ноември 2023г. Разполагаемият бюджет на приема е 103 062,28 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.654", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

03

И тази година традиционно на 1 и 2 септември в Ивайловград, се проведе Фестивала на традиционните, храни, поминък и занаяти – Културното наследство на Тракия, организиран от Община Ивайловград и Народно читалище „Пробуда – 1914”. Фестивалът отбеляза своето 10-то юбилейно издание и за първа година се проведе сред зеленината и прохладата на природата, в новоизградения парк за отдих и развлечение в местността „Дупката”. 

“Всяка година фестивалът се превръща в още по-интересен и по-голяма атракция за местните жители и хората, които прииждат от всички краища на страната. Очарована съм от присъствието на всички, нямам думи, с които да кажа колко много благодаря за всичкото това присъствие, за цялата ангажираност на местната общност. Всеки един се включва в готвенето на различни кулинарни ястия, с които да ни покаже оня отминал кулинарен шедьовър, който сме позабравили. Смятам, че България не завършва тук, тя започва от тук, защото запазваме старите традиции. Надявам се да имаме сили и да продължаваме с още много юбилейни издания”, сподели кметът на Община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова.

Благодарение на местните земеделски производители, които предоставиха безвъзмездно произведени от тях плодове и зеленчуци, „МИГ – Любимец – Ивайловград” взе участие във фестивала, промотирайки  плодородието на Любимец.  Екипът на МИГ изказва своите благодарности за дарените продукти на “ФРЕШ МИЛЕНИУМ” ЕООД, ЕТ „НТТ – Христо Николов”, гр. Любимец, Дияна Кушелиева от с. Белица, Георги Янакиев от с. Вълче поле, Таня Костадинова, Анна Апостолова, Илия Илиев и Рая Факирова от гр. Любимец.  

    01  31

     02   7

     12   14

     18   17

             9   10

    2  6

    19  21

Разнородни инвестиции ще бъдат осъществени на територията на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”. Четири проектни предложения, подадени за финансиране по стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, са одобрени за изпълнение от Държавен фонд „Земеделие” през последните два месеца.

С подписването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в средата на месец юни, „Тейлър Лаб” ЕООД, стартира изпълнението на проект „Разширяване на възможностите за собствено производство и закупуване на фотографско оборудване за нуждите на рекламно и фотографско студио”. Проектното предложение е на стойност 175 873 лева, от които финансовата помощ е одобрена в размер на 123 111 лева.

Комбиниран багер товарач на стойност 162 200 лева, предстои да закупи „Стражел” ООД с одобреното за финансиране проектното предложение. Размера на безвъзмездната финансова помощ за осъществяване на инвестицията е 81 100 лева. Предстои да бъде подписан административен договор между кандидата, МИГ и ДФ „Земеделие”.

И двете проектни предложения са одобрени за финансиране по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

„Обновяване на гробищен парк Любимец”, е проектното предложение на Община Любимец, одобрено за финансиране по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР на МИГ. Основните планирани дейности по проекта са: реконструкция на съществуващата и изграждане на нова алейна мрежа, съобразена с функционалното разпределение на гробните места; реконструкция на съществуващото осветление и изграждане на ново енергоспестяващо вътрешно алейно осветление. Проекта е на стойност 391 160 лева, а срокът за изпълнение на проектните дейности – 30 юни 2025г.

Одобрено за финансиране и изпълнение е и едно проектно предложение по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1.) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ. Това е проект „Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми”, с кандидат „Бета М” ООД. Проектното предложение е на стойност 99 000 лева, от които размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 49 500 лева. Основната инвестиция по проекта е закупуване на вибрационно устройство за събиране на бадеми.  

По стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, са одобрени за финансиране 25 проектни предложения с инвестиции в размер на общо – 3 737 891 лева, от които размера на финансовото подпомагане е 2 683 575 лева. Реално изплатената безвъзмездната финансова помощ на бенефициенти по стратегията, към началото на месец август е в размер на 1 313 789 лева.       

 

Настоящата анкетна карта  е напълно  анонимна. Разработена е и се разпространява във връзка с изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР на Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград, за периода 2023-2027г.”, съгласно Административен договор № РД 50-143/25.04.2023г.

Резултатите от настоящото анкетно проучване, ще послужат при разработването на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023-2027г., на МИГ - Любимец - Ивайловград, отговаряща на идентифицираните потребности на местната общност и нагласи на населението, в съответствие с възможностите за финансова подкрепа от ЕЗФРСР и други ЕСИФ.

Моля, участвайте в проучването и попълнете анкетата.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0FzKPlUvkkIM-Gg6cl4lvSeruNTPBV_eLWWnTtkOgvZo3pw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, Ви кани на информационни срещи, във връзка с подготовката на новата стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г.

Бъдете активни и участвайте.

На 16 август 2023г., от 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация - град Ивайловград.

На 16 август 2023г., от 13.00 часа, в сградата на НЧ „Пробуда-1914” - град Ивайловград.

На 17 август 2023г., от 10.30 часа, в сградата на Общинска администрация - град Любимец.

На 18 август 2023г., от 10.30 часа, в офиса на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

На 22 август 2023г., от 10.30 часа, в офиса на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

 

Събитията се провеждат в  изпълнение на Административен договорРД 50-143/25.04.2023г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Уважаеми кандидати,

От днес 20.07.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедурата - 17.00 часа на 20 септември 2023г. Бюджета на приема е 413 149 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.771", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

IMG 5101

И тази година, под наслов „произведено на територията на МИГ”, на площад „З-ти март” в град Любимец се събраха производители от двете общини – Любимец и Ивайловград, които показаха плодовете на своя труд. В изложението на традиционни местни продукти, взеха участие над тридесет местни земеделски производители.

Сусамовия тахан и траханата от село Плевун, бяха представители на типичните за Ивайловград производства. От всяка чаша червено, бяло вино и розе, които гостите на празника имаха възможност на дегустират се усещаха любовта, традициите и култура във винопроизводството на Ивайловград.  

Богатото разнообразие на плодове и зеленчуци показа плодородието на Любимец и трудолюбието на любимчани. Заслужено внимание тази година получи „Нейно Величество – Динята”, която беше основен акцент на празника. В нейна чест се организира конкурс за най-голяма узряла и най-сладка диня, а динени фенери изпъстриха площада. Въпреки, че годината не е много благоприятната за производителите на дини, вкусът на родното производство за пореден път доказа качеството на емблемата на Любимец.

Специален гост на празника бе корифея в кулинарията Иван Звездев, който приготви за гостите на празника лятна капама с пилешко месо и зеленчуци, а чийзкейкът с диня беше сладката му изненада.

За доброто настроение на всички присъстващи пяха „гласовете на Любимец” – Жоро Любимеца и Рая Мехмедкяе.

Екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, изказва своите благодарности на Народно читалище „Братолюбие 1884”, гр. Любимец и Община Любимец, които подкрепиха организацията и провеждането на празника.

IMG 5059  IMG 5060  

IMG 5061  IMG 5064

IMG 5058  IMG 5072 

IMG 5226  IMG 5233

IMG 5234  IMG 5237 

IMG 5082  IMG 5112  

IMG 5191  IMG 5253

 

2.церемонияНа 06 юли 2023г.,  г-н Тодор Милев  – заместник-кмет на Община Любимец присъства на церемонията по официално връчване на административните договори за изпълнение на проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г., и получи договора на „Местна инициативна група  – Любимец – Ивайловград”.   

Церемонията се проведе в централното фоайе на Министерството на земеделието и храните, и на нея министър Кирил Вътев и заместник-министър Таня Георгиева връчиха 107 договора за финансиране на Местни инициативни групи по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Договорите са на обща стойност близо 5 млн. лева, като средствата са предназначени за подготовка и съгласуване с местните общности на стратегии за ВОМР за програмния период 2023–2027г., на територията на 196 общини в страната.

„Надявам се сключените договори на Местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ да спомогнат за преодоляване на  демографската криза в селските райони.  Целта е да се подобрят условията на живот в селата и малките градове чрез осигуряването на поминък“, каза министърът по време на срещата. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора на „МИГ – Любимец – Ивайловград” е в размер на 34 102,00 лева. Средствата са за осъществяването на дейности по подготовка и разработване на новата стратегия за местно развитие, в съответствие потребности на местната общност и с възможностите за финансова подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и другите европейски структурни и инвестиционни фондове.

На настоящият етап се извършва  демографски и социално-икономически анализ на територията на „МИГ - Любимец – Ивайловград”  и проучване за нагласите на населението и потребностите на местната общност с идентифициране на заинтересовани страни.

МИГ, подготвя и провеждането на редица публични събития – работни и информационни срещи, семинари и конференции, както и провеждането на обучения, в които  участие могат да вземат всички заинтересовани лица. Целта на събитията е да се проведе широк обществен диалог при разработването на новата стратегия за ВОМР.

Покана празник на МИГ 2023 1

Уважаеми кандидати,

От днес 15.06.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.752 по Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 4.1.) - "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на първия краен срок за кандидатстване по процедурата - 17.00 часа на 15 август 2023г. Разполагаемият бюджет на приема е 133 924 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.752", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.817 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5.) от СВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

От днес 1 март 2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/15c8414e-4f3a-412b-982a-df811603175d е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.817 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5.) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения ще се осъществи в периода от 1 март до 1 юни, 2024г. Бюджета на приема по процедурата е 39 878,00 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.817", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) от СВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

От днес 20 февруари 2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/898844f0-0316-46c5-82c7-a8c3b0d5eb00 е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения ще се осъществи в рамките на третия срок за кандидатстване по процедурата от 20 февруари до 20 май 2024г. Бюджета на приема по настоящия трети срок за кандидатстване е 39 446,60 лева (разполагаем бюджет от бюджета на процедурата).

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.771", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".