1. Списък на проектните предложения, подадени в периода 03.02 - 20.03.2023г.

2. Списък на проектните предложения, които не преминават проверката за административно съответствие и допустимост (АСД) и не се допускат до техническа и финансова оценка (ТФО). (Публикуван на 2.05.2023г.)

3. Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена. (Публикуван на 11.05.2023г.)

4. Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им. (Публикуван на 11.05.2023г.)

Процедурата за подбор на проектни предложения е одобрена със Заповед №03-РД/3562 от 01.08.2023г., на Зам. Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие".