У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ и ИВАЙЛОВГРАД”

(изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.)

Приет на учредително общо събрание на 30.09.2010г., изм. с Решение на общо събрание, протокол от 22.02.2012г.; изм. с Решение на общо събрание, протокол от 18.06.2015г.; изм. с Решение на общо събрание, протокол от 18.08.2015г.; изм. с Решение на общо събрание, протокол от 19.04.2016г.; изм. с Решение №26 на общото събрание, по протокол №8 от 27.02.2019г.

 

І. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. (1) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г., изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Сдружение “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ЛЮБИМЕЦ и ИВАЙЛОВГРАД”, наричано за краткост „МИГ - ЛЮБИМЕЦ и ИВАЙЛОВГРАД“ и по-нататък в Устава - СДРУЖЕНИЕТО е организация, регистрирана, като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по реда и при спазване разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Сдружението не е политическа, синдикална или религиозна организация. То се ръководи в дейността си от Конституцията, законодателство на Република България, приложимото европейско законодателство и Стратегията за местно развитие (СМР) като основен документ, отразяващ целите, приоритети и дейности от местно значение.

(3) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г., изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Сдружението се учредява за осъществяване на дейността си в обществена полза за целите, определени със законовите разпоредби на ПРСР, приложимите наредби, издадени от министъра на земеделието и храните, за прилагане на подхода ЛИДЕР/„Водено от общностите местно развитие” - ВОМР, съгласно приложимото национално и европейско законодателство.

(4) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Сдружението е публично-частно партньорство, със задължително участие на общините от територията на действие на МИГ – община Любимец и община Ивайловград, изградено на следните принципи:

А) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Равнопоставеност между представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор. „Представител на нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физически лица, самоопределящи се като представители на този сектор. Физическите лица декларират писмено принадлежността си към този сектор. „Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност. „Представител на публичния сектор” е служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кметове и общински съветници, които представляват съответния орган въз основа на писмено решение.

Б) (Изм. с Решение на общо събрание, протокол от 18.06.2015г., изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган на Сдружението не превишава 49 процента от гласовете.

В) Откритост, прозрачност и информираност на обществеността за дейността на Сдружението (МИГ).

Г) Екипност в работата.

Д) Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решенията.

Чл.2. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Наименованието на сдружението се изписва по следния начин: “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЮБИМЕЦ и ИВАЙЛОВГРАД”, на кратко: „МИГ – ЛЮБИМЕЦ и ИВАЙЛОВГРАД” на български език и “Local Action Group – Lyubimets and Ivaylovgrad” (“LAG– Lyubimets and Ivaylovgrad”) на латиница.

Чл.3. (1) Сдружението е юридическо лице със седалище и адрес на управление: град Любимец, област Хасково, ул. «Цар Освободител» № 11.

(2) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г., доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Сдружението може да назначава персонал, в съответствие с Решение на Управителния съвет и назначени при условията настоящия Устав и общото българско законодателство, и в съответствие със специфичните изисквания в нормативните актове на МЗХ, във връзка с прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

Чл.4. Сдружението като самостоятелно юридическо лице има отделна банкова сметка и печат.

Чл.5. Съществуването на Сдружението не се ограничава със срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Чл.6. (Нов - Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Сдружението има следния предмет на дейност:

 1. Прилагане на подхода ВОМР по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности.
 2. Кандидатстване за финансиране на Стратегията за местно развитие (СМР) на местна инициативна група пред Министерство на земеделието и храните (МЗХ) спрямо правилата на подхода ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ, както и кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз.
 3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията на местната инициативна група спрямо правилата на ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ.
 4. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи.
 5. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност.
 6. Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации.
 7. Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди.
 8. Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация.
 9. Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали.
 10. Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността.
 11. Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони.
 12. Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики.
 13. Участие в други сдружения с нестопанска цел - асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина.
 14. Изготвя и изпълнява проекти, за постигане целите на сдружението.

ІІI. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл.7. Целите на сдружението са:

(1) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г., доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Основна цел и задача на МИГ е изпълнение на интегрирана Стратегия за местно развитие (СМР) на територията МИГ, чрез прилагане и утвърждаване на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

Чл. 8. Специфичните цели на МИГ са:

(1) Мобилизиране на местните общности чрез партньорство и работа в мрежа да организират цялостното използване на човешкия, икономически и природен ресурс на територията на МИГ за нейното най-добро и пълноценно развитие.

(2) Най-ефективно прилагане на подхода “отдолу-нагоре” за активизиране на представителите на отделните групи от местните власти, неправителствения сектор и бизнеса за реализирането на обществено значимите дейности по Стратегия за местно развитие (СМР) и превръщането им в лична кауза и отговорност на индивида.

(3) Подпомагане прилагането и утвърждаване на модела “Помощ за самопомощ” – чрез повишените знания, самочувствие и амбиции на участващите.

(4) Формирането на партньорство между представителите на отделните групи от местните власти, неправителствения сектор и бизнеса и прилагане на нов подход в общуването и работата – гъвкавост, медиативност, зачитане позицията и интереса на другите участници.

(5) Подпомагане решаването на някои от социалните приоритети във връзка с безработицата, повишаване качеството на живот на населението, трайно ангажиране на младите хора на територията на МИГ.

(6) Стимулиране прилагането на иновативен подход за стартиране на нови дейности на такива микро и малки предприятия с основните приоритетни профили на територията на общините, както и утвърждаване и разширяване на иновативния подход в дейността на съществуващите икономически единици.

(7) Подпомагане работата в мрежа на територията на МИГ, вкл. и създаването на организации на производители, земеделски стопани и други на браншови принцип.

(8) Стимулиране прилагането на многосекторен подход.        

Чл.9. За изпълнение на целите си Сдружението си служи със следните средства:

(1) (Доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Основно средство за изпълнение на целите на Сдружението е прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР, състоящ се основно в създаването на връзки между дейностите и участниците за развитие на икономиката и цялостния социално-културен живот в селските райони.

(2) (Доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Организира редовни срещи и дискусии, лектории, образователни курсове на местно, национално ниво и с международно участие относно прилагането на Стратегия за местно развитие (СМР), както и по изучаване и заимстване на най-добрите европейски и национални практики по прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР.

(3) Осъществява контакти с ръководството на нестопански организации, представители на бизнеса и на местните власти с цел подпомагане на партньорството между тях; подпомага създаването на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация.

(4) Издирва и оказва подкрепа с консултации и други подходящи мерки заинтересованите потенциални бенефициенти/ ползватели, с цел създаването на условия за изпълнението на приоритетите и основната стратегическа цел на СМР.

(5) Участва във вътрешни и международни проекти и обмен, както самостоятелно, така и съвместно с други сходни организации, включително и в Националната селска мрежа, обединяваща всички административни органи и организации на национално, регионално и местно ниво, прилагащи политиката за развитие на селските райони и Европейската мрежа на селските райони.

(6) Осъществява контакти с Министерството на земеделието и храните, Министерство на Правосъдието, Разплащателната агенция, особени юрисдикции, както и държавни и обществени органи и организации, физически и юридически лица, имащи отношение по прилагането и изпълнението на СМР и политиката за развитие на селските райони.

(7) (Доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Осъществява контакти с медиите и участва в специализирани предавания и рубрики за популяризиране на дейността по изпълнението на СМР, възможностите на подхода ЛИДЕР/ВОМР и за кандидатстване по линия на ПРСР.

IV. УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.10. Органи на управление на Сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет и Председател.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.11. (1) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Общото събрание е колективен върховен орган на Сдружението.То се състои от всички членове на Сдружението и провежда редовно заседание най-малко един път годишно, не по-късно от края на месец февруари на следващата календарна година.

(2)(Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г., доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове. В поканата се вписват датата, часа, мястото на събранието, както и дневния ред и по чия инициатива то се свиква. ОС се провежда в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

(3) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 22.02.2012г., доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.; изм. с Решение №26 от 27.02.2019г., на ОС.) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата на управление на сдружението, не по-малко от седем дни преди насрочения ден. В същия срок, членовете на общото събрание се уведомяват лично, чрез съобщение на посочена от тях електронна поща и/или телефон за връзка.

Чл.12. Общото събрание се счита редовно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

Чл.13. (1) Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство.                    

(2) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) За изменение на устава, за прекратяване или преобразуване на Сдружението, за приемане на годишния бюджет е необходимо мнозинство от две трети от регистриралите присъствието си членове.

(3) Всеки член има право на един глас. Гласуване по пълномощие се допуска с писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

Преупълномощаване не се допуска.

(4) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.14. Общото събрание:

(1) Има следните правомощия:

 1. Приема и изменя Устава.
 2. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Приема Правилник за избор на проекти, както и други вътрешни актове.
 3. Избира Управителния съвет, Председател и Заместник председател.
 4. Приема годишна програма за дейността и отчета за изпълнението й.
 5. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Определя размера на годишния членския внос, както и реда и срока за внасянето му, в случай че такъв е определен.
 6. Приема основните насоки и стратегическа програма за дейността на сдружението.
 7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 8. Приема бюджета на сдружението.
 9. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 10. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
 11. Освобождава предсрочно Председателя и Заместник председателя на УС или членове на УС при злоупотреба с доверието на сдружението, нарушаване на Устава или на законите в Република България.
 12. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет.
 13. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Приема и изключва членове на сдружението.
 14. (Нова с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Взема решения по всички въпроси, които не са изрично предвидени като правомощия на УС и Председателя на УС.

(2) Правата по ал. 1, т. 1 до 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание по т.1 и т.10 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите; решенията по всички други въпроси се вземат с обикновено мнозинство – половината +1 от присъстващите.

     Всички решения на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

     По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.15. (1) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Управителният съвет се състои от пет члена.

(2) Управителният съвет:

 1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание.
 2. Организира изпълнението на бюджета на Сдружението.
 3. Управлява дейността на сдружението, като ръководи работата по цялостната дейност, определя реда и организацията на дейността, включително и като носи отговорност за нейната ефективност.
 4. Отчита пред Общото събрание дейността на Сдружението.
 5. Управлява имуществото на Сдружението, вкл. се разпорежда с имуществото при спазване изискванията на настоящия устав и всички изисквания на нормативните актове и съответстващото европейско законодателство.
 6. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Разглежда постъпилите молби за приемане на нови членове и в случай, че лицата, отговарят на изискванията на устава за членство предлага на общото събрание вземане на решение за приемане.
 7. Изготвя и внася за одобрение от ОС годишна програма за дейността на Сдружението.
 8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 9. Приема Правила и ред за извършване на общественополезна дейност.
 10. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Избира и освобождава Изпълнителен директор и останалия административен персонал на МИГ, съгласно разпоредбите на действащото законодателство в областта, и определя техните длъжностни характеристики.
 11. Определя членовете на Комисията за избор на проекти в изпълнение на СМР и нейните правомощия.
 12. Взема окончателни решения за финансиране на проекти по линия на СМР.

Чл.16. (Изм. с Решение №26 от 27.02.2019г., на ОС.) Управителният съвет се избира за срок от четири години.

Чл.17. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца, както и при отправено писмено искане на всеки един от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. Решенията на УС се вземат с мнозинство.

(2) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с явно/ тайно гласуване, а решенията по чл. 15, ал. 2 , т.3. и т.5.и чл. 29 алинея (2) от този Устав - с мнозинство от всички членове.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.18. (1) (Изм. с Решение №26 от 27.02.2019г., на ОС.) Председателят и Заместник-председателят на сдружението се избират от Общото събрание измежду членовете на УС за срок от четири години и могат да бъдат преизбирани за не повече от три последователни мандата.

(2) Председателят:

 1. Представлява Сдружението.
 2. Ръководи заседанията на УС и организира изпълнението на неговите решения.
 3. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Отговаря за воденото на книги за протоколите от заседанията на колективните си органи.
 4. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Провежда и следи за изпълнение на взетите от ОС решения.
 5. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Сключва трудови и/или граждански договори със сътрудници и помощен персонал на Сдружението.
 6. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Съхранява архива и печата на Сдружението.
 7. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Организира дейността по плащането на членския внос и встъпителните вноски.
 8. (Нова с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Отчита дейността си пред Управителния съвет.

(3) В отсъствие на Председателя или при невъзможност да изпълнява задълженията си, функциите по ал. 2 се осъществяват от Заместник председателя.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.19. (1) Изпълнителният директор отговаря за прилагането на СМР. Той се избира от УС и може и да не е член на сдружението.

(2) Изпълнителният директор трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. (Доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Завършено висше образование най-малко степен „бакалавър“.
 2. Общ професионален стаж - най-малко 5 години.
 3. Наличие на управленски опит- най-малко две години.
 4. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Опит в реализирането на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или други международни донори.

(3) Изпълнителният директор:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет.
 2. Изготвя и предлага за приемане от УС на годишна програма за работа на Сдружението и годишен проекто-бюджет.
 3. Организира набирането на средства за дейността на Сдружението.
 4. Решава въпроси, които в съответствие с Устава на Сдружението са му възложени от УС.
 5. Получава възнаграждение за дейността си, чийто размер е гласуван и приет от Управителния съвет.
 6. Има правата и задълженията, определени детайлно с договора за наемане.

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.    

Чл.20. (1) (Изм. с Решение на общо събрание, протокол от 18.06.2015г., изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което отговаря на следните условия:

 1. Юридическите лица имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ.
 2. Физическите лица имат постоянен адрес или работят постоянно на територията на действие на МИГ, и едновременно са изпълнили едно от условията:

а) Представляват публичния сектор на територията на МИГ (служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на общината, на общински съвет, кметове и общински съветници), въз основа на писмено решение на съответния орган.

б) Могат да се самоопределят като представители на нестопанския сектор на територията на МИГ, като декларират писмено принадлежност към този сектор.

в) Осъществяват стопанска дейност на територията на МИГ.

 1. Споделят целите на Сдружението, приемат устава и съдействат за осъществяване на дейността му.

(2) Желаещият да членува в Сдружението подава молба до УС и декларира писмено, че приема устава на Сдружението.

(3) УС утвърждава почетни членове на Сдружението.

(4) (Нова с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.)Управителния съвет има право да откаже членство, ако е налице някоя от следните хипотези:

 1. Кандидатът не отговаря на изискванията на ал.1.
 2. Ако приемането на кандидата за член от определена квота би довело до нарушаване на принципа по чл.1, ал.4, б. „Б“

Чл.21. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. едностранно, с писмено предизвестие, отправено до УС, както и поради смърт или поставяне под пълно запрещение или ликвидация на член на Сдружението;
 2. с изключване по решение на ОС, в случай, че член на Сдружението нарушава устава, общоприетите норми на поведение в обществото, или извършено престъпление, установено по съответния ред;
 3. (Изм. с Решение на общо събрание, протокол от 18.06.2015г.) поради отпадане при невнасяне на установения членски внос и системно неучастие в дейността, което се установява чрез преглед на документите, удостоверяващи внасянето на дължимите суми и от протокол от заседанията на ОС - относно случаите на системно неучастие в дейността на сдружението;
 4. (Нова с Решение на общо събрание, протокол от 18.06.2015г.) поради прекратяване на Сдружението.

Чл.22. (1) Членовете на Сдружението имат равни права и задължения.

(2) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.23. Всеки член на Сдружението има право:

 1. Да участва в дейността му.
 2. Да ползва материално - техническата и информационна база.
 3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи.
 4. Да получава всякаква информация, свързана с дейността на Сдружението.
 5. Да получи удостоверение, подписано от Председателя на Сдружението, което удостоверява неговото членство.
 6. Да получи надлежен документ, който удостоверява плащането на членския внос и на встъпителната вноска, когато те са предвидени.

Чл.24. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. Да спазва Устава.
 2. Да изпълнява решенията на управителните органи.
 3. Да плати встъпителна вноска и заплаща редовно определения членски внос, когато те са предвидени.
 4. Да пази доброто име и престижа на Сдружението.

VI. ИМУЩЕСТВО. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл.25.(1) Сдружението притежава имущество за осъществяване на целите си.

(2) Сдружението отговаря за поетите задължения до размера на притежаваното от него имущество. То не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.

Чл.26. (1) Сдружението има свой бюджет, собствено счетоводно отчитане и може да разкрива банкови сметки в лева и валута.

(2) Бюджетът се предлага от Управителния съвет и се приема от Общото събрание в началото на всяка финансова година.

(3) Основен източник на придобиване на средства от Сдружението е кандидатствaнето по програми за финансиране на стратегии за местно развитие, включително по подхода ЛИДЕР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(4) (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Бюджетът на Сдружението се формира още от годишен членски внос, спонсорство, дарения, завещания, приходи от осъществяваната от нея стопанска дейност, както и чрез всички други разрешени от закона способи.

 1. Членовете, представители на публичния сектор на територията на МИГ, заплащат годишен членски внос, определен с решение на съответния орган. Общината заплаща годишен членски внос в размер определен с решение на Общинския съвет.
 2. Останалите членове на МИГ, заплаща годишен членски внос, определен с решение на ОС по реда на чл. 14 (1), т.5 от Устава.

(5) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от състава на Общото събрание.

Чл. 27. (1) (Доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Сдружението изразходва имуществото си за извършване на общественополезна дейност, а именно: изпълнение на СМР на територията на МИГ на община Любимец и община Ивайловград, съгласно утвърдените за това правила и нормативни актове. Разходите се извършват съгласно бюджета за съответния финансов период, предложен от Управителния съвет и одобрен от Общото събрание.

(2) По предложение на Управителния съвет одобрено от Общото събрание, могат да се формират целеви парични фондове, включително и във валута, за финансиране на отделни дейности и мероприятия за осъществяване целите и задачите на Сдружението, като средствата могат да се набират и от членовете на Сдружението.

(3) Сдружението е длъжно да представи до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред централния регистър при Министерството на правосъдието.

(4) В регистъра се заявяват за вписване и се представят:

 1. преписите от съдебните решения за регистрация на промени;
 2. списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;
 3. информация за дейността на сдружението;
 4. годишен финансов отчет, включително заверен независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.
 5. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) годишният доклад за дейността си, в който се съдържат данни относно:

А) съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

Б) размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

В) вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

Г) финансовия резултат.

Д) декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;

Е) промени в устава или учредителния акт.

(5) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на МИГ се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър, както и на страницата на МИГ и на общината.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.28. (1) Сдружението с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи – Общо събрание и Управителен съвет. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) (Отм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.)

VІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 Чл.29. (1) Прекратяването на Сдружението става:

 1. По решение на ОС по реда на чл.14, aл.(1), т.10 от настоящия Устав,
 2. (Изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) По решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

(2) След вписване на прекратяване на Сдружението се пристъпва към ликвидация на същото по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и съответните разпоредби на Търговския закон.

(3) (Доп. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или определено от него лице, а в случаите, определени със закон, ликвидаторът се назначава от окръжния съд по седалището.

(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно-чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

(5) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. Учредителите и настоящите и бившите членове.
 2. Лицата били в състава на органите му и служителите му.
 3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение.
 4. Съпрузите на лицата по т.1-3.
 5. Роднините на лицата от т.1-3 по права линия без ограничение, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително.

(6) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(7) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предоставя на Общината.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

(Нов с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.)

Чл. 29а. По смисъла на настоящия устав:

 1. „Територия/та на МИГ” е територията на община Любимец и община Ивайловград.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Изм. с Решение на ОС, протокол от 19.04.2016г.)

Чл.30. Сдружението има собствен печат, на който е изписано наименованието му.

Чл.31. Въз основа на настоящия Устав Управителният съвет утвърждава Правилник за работата и провеждането на конкурси, както и други вътрешно-устройствени документи по въпроси, които не са уредени от Устава.

Чл.32. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско и съответстващото европейско законодателство.

Чл.33. (1) Сдружението подлежи на вписване в централния регистър към Министерството на правосъдието относно обстоятелствата по чл. 45, ал. 2 от ЗЮЛНЦ в двумесечен срок от вписването в съдебния регистър.

(2) Сдружението като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 34. (Доп. и изм. с Решение на ОС, протокол от 18.08.2015г.) Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание, проведено на 30.09.2010 г. в гр. Любимец , зала „Любимец”, Административна сграда на Община Любимец, изм. с Решение на общо събрание, протокол от 22.02.2012г., изм. с Решение на общо събрание, протокол от 18.06.2015г., изм. с Решение на общо събрание, протокол от 18.08.2015г., изм. с Решение на общо събрание, протокол от 19.04.2016г., изм. с Решение №26 от 27.02.2019г., на ОС.

                                                         

Представляващ:

(Илия Илиев)

УСТАВ НА МИГ от 19.04.2016г.

УСТАВ НА МИГ от 18.08.2015г.

УСТАВ НА МИГ от 18.06.2015г.

УСТАВ НА МИГ от 22.02.2012г.

УСТАВ НА МИГ от 30.09.2010г.