УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 24.11.2022г., (четвъртък) от 11.00 часа, в офиса на МИГ в гр. Любимец,  ул. „Цар Освободител” №11,  ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл.26, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №100 от 15.11.2022г., на Управителния съвет на МИГ, при дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, прекратяване на членство и промяна в състава на Колективния върховен орган (Общо събрание) на МИГ.
  2. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

     

Управителен съвет

на сдружение "Местна инициативна

група – Любимец - Ивайловград"

Заповядайте на празника на местното производство, традиции и култура, организиран от "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Желаещите да участват в изложението на местни продукти, фермерски и занаятчийски базар, които имат необходимост от осигуряването на изложбена площ, следва да уведомят организаторите на събитието най-късно до 01.08.2024г., на тел. 0889 02 22 11 или на e-mal: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Изменена е стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград“

 

С Допълнително споразумение № РД 50-149 от 04.07.2024г., към Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-149 от 21.10.2016г., е извършена промяна във финансовия план на изпълняваната от „МИГ – Любимец - Ивайловград“ стратегия.

Промяната е в размера на одобрените за МИГ текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие, и няма отношение към размера на средствата по мерките за финансово подпомагане на проектни предложения. Допълнителното споразумение урежда и удължаването на крайният срок за изпълнение на дейности по проектите към стратегията за ВОМР до 15 септември 2025г. Документите са достъпни в раздел „Стратегия за ВОМР“.