П О К А Н А

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ
НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД”

В изпълнение на Споразумение № РД50-149 от 21.10.2016г., за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и Решение №10 от 20.11.2017г., на Управителния съвет, сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Любмец – Ивайловград” стартира процедура за избор на външни експерти-оценители на проекти, чрез подбор на документи, за създаване на база данни от оценители на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на МИГ.

I. Описание на основните задължения и дейности на външните експерти-оценители.
Външните експерти-оценители ще участват в процеса на подбор и оценка на проектни предложения, подадени по мерките от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Любимец–Ивайловград”. Външните експерти–оценители ще участват пряко в работата на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) или ще подпомагат нейната дейност, като помощник оценители.
КППП извършва проверка за административно съответствие и допустимост на всички проектни предложения, подадени в определения срок, и техническа и финансова оценка само на преминалите административно съответствие и допустимост проекти. Оценката на проектни предложения се извършва в ИСУН 2020, по критерии и методика, определени в Насоките за кандидатстване. КППП се назначава със заповед на Председателя на Управителния съвет на МИГ.

Мерки от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, по които външните експерти – оценители ще оценяват проектни предложения:

 МЯРКА 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.
 МЯРКА 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) - „Инвестиции в преработващия сектор“.
 МЯРКА 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.
 МЯРКА 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.
 МЯРКА 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) - „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

II. Общи изисквания към кандидатите за външни експерти-оценители.
1. Да са физически лица.
2. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретна процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност.
5. Да не са поставени под запрещение.
6. Да не са лица участвали в оценката на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
7. Да не са членове на колективния управителен орган на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

Външните експерти – оценители, определени за членове на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Те трябва да притежават опит, съобразно вида на оценяваните проекти. Външните експерти – оценители са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
Външните експерти – оценители, определени за членове на КППП, не могат да участват в оценката на проектни предложения, когато се установи, че:
1. са в конфликт на интереси по смисъла на чл.57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;
2. имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;
3. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в процедурата;
4. се намират в йерархична зависимост с друг член на комисията.
В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал.4-9 на чл.16 от ПМС №162 от 2016г.

III. Необходими документи за участие в процедурата.
1. Заявление по образец.
2. Автобиография по образец.
3. Копие от диплома за завършено висше образование.
4. Копие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договори или други документи, удостоверяващи професионалния опит).
5. Копие от други документи, удостоверяващи опит в професионална област, свързана с конкретна процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер).
6. Декларация по образец.

Документите по т.3, 4, и 5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.


IV. Начин на подаване на документи.
Документи за участие в процедурата могат да бъдат представени лично в офиса на сдружение „МИГ - Любимец - Ивайловград” всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, или изпратени по пощата, или с куриер в срок до 17.00 часа на 12.01.2018г., като важи датата на пощенското клеймо.
Всички документи следва да бъдат представени от кандидатите в запечатан и непрозрачен плик на адрес: гр. Любимец, п.к. 6550, общ. Любимец, област Хасково, ул. ”Цар Освободител” 11.
Пакетът с документи за кандидатстване, списъци и други съобщения, във връзка с провеждане на процедурата са достъпни на електронната страница на „МИГ – Любимец – Ивайловград” www.mig.lyubimets.org. Същите могат да бъдат получени и на място в офиса на МИГ.

V. Начин за провеждане на процедурата по избор.
Процедурата включва:
1. Проверка на подадените в срока по т. IV документи, за установяване на съответствието на кандидата с обявените изисквания (квалификация, професионална компетентност и опит).
2. Изготвяне на списък на кандидати, отговарящи на обявените изисквания. Подборът на външни експерти-оценители ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Председателя на Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
3. С одобрените външни експерти се подписват граждански договори за участие в конкретна процедура за оценка като членове на Комисията за подбор на проектни предложения, съгласно тяхната компетентност и професионален опит. Възнаграждението ще бъде определяно в зависимост от броя на възложените за оценка и реално оценените проектни предложения, съгласно одобрен бюджет на „МИГ - Любимец – Ивайловград” за съответната година.
4. Изборът на външни експерти-оценители не гарантира възлагането на оценки на проекти в бъдеще.

Пълен текст на поканата.

Образци на документи за кандидатстване:

1. Заявление

2. Автобиография

3. Декларация

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

 

       УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 30.11.2017г., от 10.30 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №12 на Управителния съвет, прието с протокол №4 от 20.11.2017г., при дневен ред:
1. Освобождаване от отговорност член на Общото събрание на МИГ и приемане на нов член.
2. Одобряване на Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
3. Промяна в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
4. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

 

Индикативната годишна работна програма за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР за 2018 година. 

Уважаеми бъдещи кандидати,

На 04.09.2017г. (понеделник) от 9.30 часа в офиса на МИГ в град Любимец, ул. «Цар Освободител» №11 и на 05.09.2017г. (вторник) от 9.30 часа в град Ивайловград, в малката зала на НЧ «Пробуда-1914», екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград” организира провеждането на информационни срещи – консултации за всички потенциални кандидати по стратегията на МИГ. По време на срещите заинтересовани лица могат да поставят своите въпроси и получат насоки във връзка с възможностите за финансиране по линия на стратегията за ВОМР на МИГ на инвестиционни предложения за земеделски, неземеделски и обществени дейности, както и съвети по отношение на етапите и необходимите документи в процеса на подготовка на проектно предложение. Екипът на МИГ е на разположение за консултации и всеки работен ден, в офиса на сдружението в град Любимец.

Заповядайте!

Уважаеми бъдещи кандидати и бенефициенти,

Вече шести месец "МИГ - Любимец - Ивайловград" работи по организационната подготовка за стартиране на приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Обявяването на прием се възпрепятства от няколко фактора:
- Протичащи промени в нормативната уредба - предстоящи изменения в Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР”. Наредбата урежда реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по стратегиите за ВОМР на МИГ. С промените се очаква да се регламентират изискуеми документи и образци за кандидати по стратегията, както и други условия за допустимост на проекти.
- Очаква се кандидатстването с проектни предложения към стратегиите за ВОМР (в т.ч. подаването, оценката, одобрението и отчитането на проекти) да се осъществява задължително и по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)/ https://eumis2020.government.bg/. В тази връзка очакваме потвърждение от страна на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, че МИГ ще прилага такъв ред на кандидатстване.
- Към днешна дата няма яснота и спрямо изискването МИГ да определя и контролира режима на държавни помощи по отделните мерки от стратегията за ВОМР, като преди обявяването на прием на проектни предложения съгласува насоките за кандидатстване с Министерството на финансите.
Допълнителен блокиращ фактор е липсата на получени плащания от МИГ във връзка с изпълнението на споразумението за подпомагане. Екипът е изготвил и внесъл две искания за плащане в Държавен фонд „Земеделие” – искане за авансово плащане, подадено през месец декември 2016г., и искане за междинно плащане, подадено през месец януари 2017г. До момента не са получени никакви плащания по внесените искания. За да функционира до сега, МИГ използва средствата осигурени със заеми от общините Любимец и Ивайловград.
„МИГ- Любимец – Ивайловград”, както и останалите местни инициативни групи, работят за преодоляването на възникналите трудности и проблеми, които в момента не позволяват приема на проекти по стратегиите.
С Решение №7 от 19.06.2017г., Управителния съвет на МИГ взе решение за промяна на индикативните дати за стартиране на приема на проектни предложения по стратегията за ВОМР. Актуализирания индикативен график е публикуван в раздел „Стратегия за ВОМР”.

Въз основа на Решение №6 от 15.02.2017 година, на Общото събрание на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", беше подадено пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, заявление за промяна на одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ. С Допълнително споразумение №РД50-149/26.04.2017г., към споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР №РД50-149/21.10.2016г., са направени изменения в стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград, както следва:

  • Максималния размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект по: мярка 1 код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 4.1 – Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; мярка код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 4.2 - „Инвестиции в преработващия сектор“ и мярка код на мярката по ПРСР 2014-2020) - 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” се променя от левовата равностойност на 100 000 евро на левовата равностойност на 70 000 евро.
  • Допустими кандидати по мярка код на мярката по (ПРСР 2014-2020) - 6.4 - Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ, след направените изменения са: микропредприятията, регистрирани като еднолично търговци или юридическите лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

На 22 март в град Ивайловград и на 23 март 2017 г., в град Любимец, екипът на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" проведе поредните информационни събития за популяризиране на одобрената стратегията за Водено от общностите местно развитие. Срещите имаха за цел да представят дейността на сдружението по изпълнение на стратегията, осъществена през последните месеци, както и трудностите, с които се е сблъскал екипа на МИГ. Презентирани и обсъдени бяха: Индикативния график за прием на проектни предложения по стратегията за ВОМР през 2017 година; Процедурата за подбор на проекти, която МИГ ще прилага при оценка и одобрение на подадени проектни предложения, при отваряне на приема; Извършените промени в стратегията за ВОМР, които са заявени за одобрение пред Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.; Предстоящи изменения на Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 от ПРСР (2014-2020), касаещи  набора от документи, които ще бъдат изискани от кандидатите за финансова помощ по стратегията на МИГ. Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с презентацията от информационните срещи тук.

068      079

"Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" кани представители на стопанския, нестопанския и публичния сектор, както и всички заинтересовани лица на информационни срещи за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на общините Любимец и Ивайловград.

На срещите ще бъдат обсъдени следните теми:

  • Индикативнен график за прием на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ за 2017 година.
  • Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.
  • Промени в стратегията за ВОМР на "МИГ- Любимец - Ивайловград".

Информационните срещи ще се проведат на:

22 март 2017 година (сряда) от 11.00 часа в град Ивайловград, в залата на НЧ "Пробуда-1914"

23 март 2017 година (четвъртък) от 11.00 часа в град Любимец, в зала "Любимец" (административна сграда на пл. "Трети март", ет.3).

Заповядайте! 

На 15 февруари 2017 година, се проведе редовно Общо събрание на членовете на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", на което присъстваха представляващите лица на седем от общо деветте члена на сдружението. Съгласно предварително обявения дневен ред, на събранието бяха представени: отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението за 2016 година, отчет за дейността и финансов отчет на сдружението за 2016 година, както и проект за бюджета на МИГ за 2017 година. Общото събрание обсъди също и необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на МИГ, определи размера на годишния членски внос, дължим от членовете на МИГ и одобри направените изменения в Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.

Протокол от Общото събрание и взетите решения са публикувани в раздел "Органи на МИГ", подраздел "Общо събрание". 

На свое заседание на 6 февруари 2017 година, Управителния съвет на "МИГ-Любимец -Ивайловград" взе решение за промяна на Индикативния график за прием на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Промяната касае предварително обявените срокове за прием на проекти по мерки 4.1 - "Подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства"; 4.2 - "Инвестиции в преработващия сектор" и 7.2 - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия", които се променят от месец април 2017г. на месец юни 2017г. Индикативния график е публикуван в раздел "Стратегия за ВОМР".

Допълнителна информация, указания и образци на документи за кандидатстване за всяка мярка от стратегията на МИГ, ще бъдат публикувани на интернет страницата на сдружението, не по-късно от 3 месеца преди публикуване на покана за подбор на проекти.

Екипът на "МИГ - Любимец - Ивайловград" очаква вашите мнения, въпроси и коментари.

Покана за свикване на Общо събрание на членовете на "МИГ-Любимец-Ивайловград"

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 20.03.2023г., (понеделник) от 11.00 часа, в офиса на МИГ в гр. Любимец,  ул. „Цар Освободител” №11,  ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл.26, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №106 от 10.03.2023г., на Управителния съвет на МИГ, при дневен ред:

  1. Избор на Управителен съвет, Председател и Заместник-председател на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

                 

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

     

Управителен съвет

на сдружение "Местна инициативна

група – Любимец - Ивайловград"

Отворен е прием за проектни предложения по процедура в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) от СВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

От днес 3.02.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Срокът за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 20 март 2023г., като разполагаемият бюджет на приема е 453 368,28 лева.

С Решение №99 от 15.11.2022г., УС на МИГ увеличи финансовия ресурс по процедурата на 576 480 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.654", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".