П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

     

          УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

      На 15.02.2017г., от 11.00 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №1 на Управителния съвет, прието с протокол №1 от 06.02.2017г., при дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2016 година.
2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2016г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2016г.
4. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017 г.
5. Вземане на решение относно размера на годишния членския внос, както и реда и срока за внасянето му.
6. Обсъждане на необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
7. Одобряване на извършени промени в Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, приета с решение на Общото събрание на заседание, проведено на 20.12.2016г.
8. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

В изпълнение на стратегията за ВОМР на "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград", на 19 декември 2016 година, от 11.00 часа в офиса на сдружението в град Любимец се проведе втората по ред информационна среща с потенциални бенефициенти от територията на МИГ.  На срещата, организирана по инициатива на админстративния екип на сдружението, се представиха основните мерки, заложени в одобрената стратегия, допустимите дейности, кандидати и условията за финансиране на проекти по линия на стратегията за ВОМР. Проведената информационна среща е част от процеса за популяризиране на стратегията, на територията на нейното изпълнение. Презентация от срещата. 

IMG 1420   IMG 1418

IMG 1423   IMG 1428

На 20 и 21 декември, отново в офиса на сдружението се проведе двудневно обучение за административния екип и членовете на колективния върховен орган - общото събрание на "МИГ - Любимец - Ивайловград", във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие. Темата на обучението "Прием, оценка и одобрение на подадени проектни предложения към стратегията за ВОМР" беше представена задълбочено и професионално от лектора Георги Митев - председател на управителния съвет на Агенция за регионално развитие и инвестиции - град Ямбол. В рамките на проведеното обучение представителите на МИГ придобиха знания, свързани с предстоящата дейност на  сдружението по приемане и оценка на подадени проектни предложения.  

IMG 1434   IMG 1435

IMG 1441   IMG 1444

На 16 декември 2016 година, в залата на НЧ "Пробуда-1914" в град Ивайловград се проведе първата информационна среща за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". На срещата се представиха основните мерки, заложени в стратегията, по които бенефициентите от територията на общините Любимец и Ивайловград могат да получат финансиране за изпълнение на дейности по проекти.

Презентация от проведената среща.

IMG 1382  IMG 1395

IMG 1394   IMG 1390

Ivailovgrad 2   Ivailovgrad 3

Приложение №1 към протокол №023 от 12.12.2016г., от проведено заседание на УС.


"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"
гр. Любимец, ул. "Цар Освободител" № 11, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

П О К А Н А

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 20.12.2016г., от 9.00 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД".
Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на сдружението и Решение на УС, обективирано в протокол №023 от 12.12.2016г., при дневен ред:
     1. Приемане на Процедура за подбор на проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”.

Членовете и лицата, представляващи членовете, трябва да се явят най-късно до 8,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от Устава и ЗЮЛНЦ ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 10.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

Екипът на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” кани представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на общините Любимец и Ивайловград, и всички други заинтересовани страни на информационни срещи за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, които ще се проведат на:
16 декември 2016 година в град Ивайловград, залата на НЧ „Пробуда-1914” от 10.30 часа
19 декември 2016 година в град Любимец, офиса на МИГ, ул. „Цар Освободител” №11 от 11.00 часа.
На срещите ще се представят мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и възможностите за кандидатстване и изпълнение на проекти.

На 21.10.2016 година, Председателя на управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ Илия Илиев, подписа Споразумение № РД 50-149/21.10.2016г., за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014 - 2020г.).
Стратегията получава подкрепа от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020г. Предварително одобрения бюджет на стратегията е в размер на 2 933 745.00 лева. Одобрените средства са предвидени за предоставяне, като безвъзмездна финансова помощ (БФП) за проекти в изпълнение на стратегията за ВОМР, на потенциални бенефициенти от територията на общините Любимец и Ивайловград. Крайния срок за изпълнение на дейности по проекти, финансирани по линията на стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 година.
В стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ са включени за подпомагане проекти по следните мерки:

Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014 -2020г. - 4.1.) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
Допустими кандидати: Земеделски производители /физически и юридически лица/ и групи/ организации на производители.
Финансови параметри: Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: БФП е максимум до 70% от общите допустими разходи.
Общ бюджет на мярката: 880 123.50 лева

Мярка 2 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор“.

Допустими кандидати: Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба № 3 от 1999г., и еднолични търговци и юридически лица с основна дейност производство и преработка на хранителни продукти от обхвата на ПРСР и извън обхвата на другите оперативни програми.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: Интензитетът на БФП не може да надхвърля 60% от общите допустими разходи за един проект.
Общ бюджет на мярката: 440 061.75 лева

Мярка 3 (код по ПРСР 2014 -2020г. – 6.4.) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.
Допустими кандидати: Съществуващи или новосъздадени микро, малки, средни предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: Максимален размер на БФП е до 70 % от общите допустими разходи.
Общ бюджет на мярката: 733 436.25 лева

Мярка 4 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.
Допустими кандидати: Община Любимец, Община Ивайловград за всички дейности; ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот; МИГ Любимец – Ивайловград.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 200 000 евро. Когато кандидат е ЮЛНЦ максималният размер на БФП е левовата равностойност на 50 000 евро.
Интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100% за бенефициенти общини и ЮЛНЦ когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи, но не може да надхвърля 70%. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Общ бюджет на мярката: 586 749.00 лева

Мярка 5 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 7.5.) – «Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
Допустими кандидати: Община Любимец, Община Ивайловград; ЮЛНЦ, развиващи дейност в областта на туризма; МИГ Любимец – Ивайловград.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро. Когато кандидат е ЮЛНЦ максималният размер е левовата равностойност на 50 000 евро.
Интензитет на помощта: За бенефициенти общини и ЮЛНЦ размерът на БФП е 100%, когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Общ бюджет на мярката: 293 374.50 лева

Допълнителна информация относно изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие ще бъде публикувана своевременно на сайта на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ http://mig.lyubimets.org .

На 31 май 2016 година, МИГ - Любимец - Ивайловград входира в Министерство на земеделието и храните, разработена в изпълнение на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 година, Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград. 

На 18 май 2016 година в зала «Любимец», град Любимец се проведе заключителна конференция по проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015 година.

В присъствието на представители на всички заинтересовани страни, екипа на местна инициативна група – Любимец – Ивайловград» представи разработената в изпълнение на проекта Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, която следва да бъде одобрена от Общото събрание на МИГ. С разработената Стратегия за ВОМР, МИГ ще кандидатства за одобрение по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 от ПРСР.
В кратко резюме се отчетоха резултатите от изпълнението на проекта, който поред екипа на МИГ и партньорите, е изпълнен успешно благодарение на активното участие на местното население - представители на   стопански, нестопанския и публичен сектор.

IMG_5090.JPG

IMG_5096.JPG

IMG_5092.JPG

На 27.05.2016г., от 16.00 часа в зала "Любимец", сграда на пл. "Трети март" №1, гр. Любимец, ще се проведе Общо събрание на сдружение "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- ЛЮБИМЕЦ-ИВАЙЛОВГРАД".

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на сдружението и Решение на УС, обективирано в протокол №019 от 19.05.2016г., при следния дневен ред:
1. Одобрение на «Стратегия за Водено от общностите местно развитие» за територията на общините Любимец и Ивайловград.
2. Приемане на сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – град Любимец за член на МИГ.

Членовете и лицата, представляващи членовете, трябва да се явят най-късно до 15,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от Устава и ЗЮЛНЦ ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

На 04 май в град Любимец и на 11 май в град Ивайловград, изготвената Стратегия за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ се представи на местната общност. На обществено обсъждане бяха подложени, основните мерки залегнали в стратегията, финансовите прагове по всяка мярка, допустимите бенефициенти и дейности.

Заинтересованите страни могат да се запознаят със стратегията чрез интернет страницата на сдружението www.mig.lyubimets.org.

Покана за свикване на Общо събрание на членовете на "МИГ-Любимец-Ивайловград"

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 20.03.2023г., (понеделник) от 11.00 часа, в офиса на МИГ в гр. Любимец,  ул. „Цар Освободител” №11,  ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл.26, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №106 от 10.03.2023г., на Управителния съвет на МИГ, при дневен ред:

  1. Избор на Управителен съвет, Председател и Заместник-председател на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

                 

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 12.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

     

Управителен съвет

на сдружение "Местна инициативна

група – Любимец - Ивайловград"

Отворен е прием за проектни предложения по процедура в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) от СВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

От днес 3.02.2023г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.654 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград". Срокът за набиране на проектни предложения е 17.00 часа на 20 март 2023г., като разполагаемият бюджет на приема е 453 368,28 лева.

С Решение №99 от 15.11.2022г., УС на МИГ увеличи финансовия ресурс по процедурата на 576 480 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.654", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".