Екипът на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” кани представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, читалища, представители на общините Любимец и Ивайловград, и всички други заинтересовани страни на информационни срещи за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, които ще се проведат на:
16 декември 2016 година в град Ивайловград, залата на НЧ „Пробуда-1914” от 10.30 часа
19 декември 2016 година в град Любимец, офиса на МИГ, ул. „Цар Освободител” №11 от 11.00 часа.
На срещите ще се представят мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и възможностите за кандидатстване и изпълнение на проекти.

На 21.10.2016 година, Председателя на управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ Илия Илиев, подписа Споразумение № РД 50-149/21.10.2016г., за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ, с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014 - 2020г.).
Стратегията получава подкрепа от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020г. Предварително одобрения бюджет на стратегията е в размер на 2 933 745.00 лева. Одобрените средства са предвидени за предоставяне, като безвъзмездна финансова помощ (БФП) за проекти в изпълнение на стратегията за ВОМР, на потенциални бенефициенти от територията на общините Любимец и Ивайловград. Крайния срок за изпълнение на дейности по проекти, финансирани по линията на стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 година.
В стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ са включени за подпомагане проекти по следните мерки:

Мярка 1 (код на мярката по ПРСР 2014 -2020г. - 4.1.) – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.
Допустими кандидати: Земеделски производители /физически и юридически лица/ и групи/ организации на производители.
Финансови параметри: Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: БФП е максимум до 70% от общите допустими разходи.
Общ бюджет на мярката: 880 123.50 лева

Мярка 2 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 4.2.) – „Инвестиции в преработващия сектор“.

Допустими кандидати: Земеделски производители (физически или юридически лица), регистрирани по Наредба № 3 от 1999г., и еднолични търговци и юридически лица с основна дейност производство и преработка на хранителни продукти от обхвата на ПРСР и извън обхвата на другите оперативни програми.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: Интензитетът на БФП не може да надхвърля 60% от общите допустими разходи за един проект.
Общ бюджет на мярката: 440 061.75 лева

Мярка 3 (код по ПРСР 2014 -2020г. – 6.4.) – „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.
Допустими кандидати: Съществуващи или новосъздадени микро, малки, средни предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро.
Интензитет на помощта: Максимален размер на БФП е до 70 % от общите допустими разходи.
Общ бюджет на мярката: 733 436.25 лева

Мярка 4 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 7.2.) – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.
Допустими кандидати: Община Любимец, Община Ивайловград за всички дейности; ЮЛНЦ - за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот; МИГ Любимец – Ивайловград.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 200 000 евро. Когато кандидат е ЮЛНЦ максималният размер на БФП е левовата равностойност на 50 000 евро.
Интензитет на помощта: Интензитетът на помощта е 100% за бенефициенти общини и ЮЛНЦ когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи, но не може да надхвърля 70%. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Общ бюджет на мярката: 586 749.00 лева

Мярка 5 (код по ПРСР 2014 -2020г. - 7.5.) – «Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
Допустими кандидати: Община Любимец, Община Ивайловград; ЮЛНЦ, развиващи дейност в областта на туризма; МИГ Любимец – Ивайловград.
Финансови параметри: Размер на БФП за проект в левова равностойност от 5 000 евро до 100 000 евро. Когато кандидат е ЮЛНЦ максималният размер е левовата равностойност на 50 000 евро.
Интензитет на помощта: За бенефициенти общини и ЮЛНЦ размерът на БФП е 100%, когато проектът не генерира приходи. Ако проектът генерира приходи – финансирането се определя въз основа на анализ разходи-ползи. Когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.
Общ бюджет на мярката: 293 374.50 лева

Допълнителна информация относно изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно развитие ще бъде публикувана своевременно на сайта на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ http://mig.lyubimets.org .

На 31 май 2016 година, МИГ - Любимец - Ивайловград входира в Министерство на земеделието и храните, разработена в изпълнение на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 година, Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград. 

На 18 май 2016 година в зала «Любимец», град Любимец се проведе заключителна конференция по проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015 година.

В присъствието на представители на всички заинтересовани страни, екипа на местна инициативна група – Любимец – Ивайловград» представи разработената в изпълнение на проекта Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, която следва да бъде одобрена от Общото събрание на МИГ. С разработената Стратегия за ВОМР, МИГ ще кандидатства за одобрение по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 от ПРСР.
В кратко резюме се отчетоха резултатите от изпълнението на проекта, който поред екипа на МИГ и партньорите, е изпълнен успешно благодарение на активното участие на местното население - представители на   стопански, нестопанския и публичен сектор.

IMG_5090.JPG

IMG_5096.JPG

IMG_5092.JPG

На 27.05.2016г., от 16.00 часа в зала "Любимец", сграда на пл. "Трети март" №1, гр. Любимец, ще се проведе Общо събрание на сдружение "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- ЛЮБИМЕЦ-ИВАЙЛОВГРАД".

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на сдружението и Решение на УС, обективирано в протокол №019 от 19.05.2016г., при следния дневен ред:
1. Одобрение на «Стратегия за Водено от общностите местно развитие» за територията на общините Любимец и Ивайловград.
2. Приемане на сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – град Любимец за член на МИГ.

Членовете и лицата, представляващи членовете, трябва да се явят най-късно до 15,45 часа на мястото на провеждане на събранието, като се легитимират по предвидения от Устава и ЗЮЛНЦ ред. Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в седалището на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 17.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

На 04 май в град Любимец и на 11 май в град Ивайловград, изготвената Стратегия за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ се представи на местната общност. На обществено обсъждане бяха подложени, основните мерки залегнали в стратегията, финансовите прагове по всяка мярка, допустимите бенефициенти и дейности.

Заинтересованите страни могат да се запознаят със стратегията чрез интернет страницата на сдружението www.mig.lyubimets.org.

С поредица от информационни срещи, кампании, семинари и обучения е съпроводено изпълнението на проект за подготвителни дейности по мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. Проекта се изпълнява от сдружение «Местна инициативна група – МИГ – Любимец» в партньорство с местно партньорство от територията на община Ивайловград. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена за изпълнение на проекта, съгласно Договор №РД50-171/07.12.2015г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция и СНЦ “МИГ – Любимец“ е в размер на 48 895,75 лева, а срока за изпълнение на предвидените дейности до 6 (шест) месеца.

Основна цел на изпълнявания проект е изготвяне на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, която на следващ етап ще бъде представена в Министерство на земеделието и храните за одобрение и финансиране по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.
Процеса за изготвяне на стратегията е съпроводен с популяризирането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) - един от подходите за интегрирано териториално развитие на страната през новия програмен период, на територията на двете общини Любимец и Ивайловград. ВОМР е подход, насочен към: насърчаване на социалното приобщаване; създаване на заетост чрез използване на местния потенциал; подобряване качеството на живот; намаляване на бедността; икономическото и социално развитие на територията и на местните общности в селските райони.
Основните групи дейности, изпълнени по проекта са:
1. Популяризиране на процеса на разработване на стратегията, чрез провеждане на информационни кампании, срещи/семинари и конференции; изготвяне и разпространяване на информационни материали за информиране на местното население на територията на общините Любимец и Ивайловград. За популяризиране на дейностите по проекта сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, създаде своя интернет страница www.mig.lyubimets.org.
2. Обучение на екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери. В изпълнение на проекта са проведени четири еднодневни обучения на екипа на МИГ, представители на партньорите от местно партньорство Ивайловград и местни лидери, на които са взели участие повече от 60 души.
3. Проучвания и анализ на територията. В рамките на проекта са извършени проучвания и анализ на пазара, средата, настроенията, мотивацията и възможностите за развитие на територията и на двете общини, като са идентифицирани основните групи заинтересовани страни.
4. Дейности свързани с изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията на общините Любимец и Ивайловград, включващи: експертна работа за изготвянето на стратегията, работни и информационни срещи за консултиране с местната общност и заинтересованите страни, както и обществени обсъждания на изготвяната стратегията.
На настоящия етап, проекта на изготвената Стратегия за ВОМР за територията на общините Любимец и Ивайловград е внесен в Регионалната инспекция по околна среда и води - Хасково за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, като паралелно с това е подложен и на обществено обсъждане. Екипа на МИГ, призовава всички заинтересовани страни да изразят своето становище. Проекта на Стратегията е достъпен на интернет страницата на сдружението, а писмени мнения и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. След произнасянето на компетентния орган РИОСВ – Хасково по необходимостта от извършване на ЕО и отчитане на резултатите от проведените обществени обсъждания и консултации Стратегията за ВОМР за територията на общините Любимец и Ивайловград, ще бъде приета и одобрена от колективен върховния орган на МИГ – Общото събрание.

Сътрудничеството между сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“ и местното партньорство, създадено на територията на община Ивайловград, за изпълнение на проекта за подготвителни дейности и изготвянето на обща интегрирана стратегия за развитие на двете общини – Любимец и Ивайловград, предопредели разширяване територията на действие на МИГ – Любимец. В тази връзка на свое заседание проведено на 19 април 2016 година, Общото събрание на сдружението, взе решения за промяна на устава на МИГ, промяна в структурата и състава на Управителния съвет, както и промяна на наименованието на сдружението на «Местна инициативна група – Любимец и Ивайловград». Направените промени бяха заявени за вписване в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Окръжен съд Хасково.

Заключителна конференция за отчитане резултатите от изпълнението на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015г., ще бъде проведена на 18 май 2016 година в град Любимец, зала «Любимец».

 

IMG 4048 

IMG 4031

На 27 април, в залата на Общинска администрация - град Любимец, се проведе информационна среща за консултиране с местната общност на изготвяната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград. Стратегията се изготвя от сдружение „Местна инициативна група – МИГ- Любимец“ съвместно с местно партньорство от Община Ивайловград, в изпълнение на проект за подготвителни дейности по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските район за периода 2014-2020 година, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД50-171/07.12.2015г.
В срещата взеха участие представители на всички заинтересовани страни – местни власти, земеделски производители и стопани, представители на стопански и нестопански организации. Гости на срещата бяха и представители на Областен информационен център – Хасково.
Донка Козалиева - координатор по проекта, приветства присъстващите с добре дошли и ги призова да вземат участие в консултациите, като изразят своето мнение, предложения или препоръки към цялостния процес на изготвяната стратегия.
В първата част на срещата господин Димо Димов от Областния информационен център представи възможности за кандидатстване по мерките и схемите за подпомагане по оперативните програми за развитие, за периода 2014 – 2020 година. Присъстващите на срещата земеделски стопани, частни предприемачи и неправителствени организации, получиха подробна информация за условията за кандидатстване, одобрение и изпълнение на проекти по всяка една от оперативните програми.
Във втората част на срещата г-жа Козалиева, презентира проекта на изготвяната Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград, като обърна особено внимание, върху мерките заложени в стратегията. Тя подчерта, че на настоящия етап анализа, изготвен въз основа на проведените множество срещи и анкети с местната общност, и проучвания на територията и на двете общини, е извел на преден план - шест основни мерки, подробно разписани в проекта на стратегията. Допустимите кандидати и дейности за финансиране, както и условията за кандидатстване по всяка една мярка, по линията на Стратегията се обсъди с присъстващите.
В заключение на срещата г-н Илия Илиев председател на Управителния съвет на МИГ подчерта, че проекта на Стратегията е достъпен на интернет страницата на сдружението, както и в офиса на МИГ и всеки, който има желание може да се запознае с него и да изрази становище.

Еднодневни обучения на екипа на „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, партньорите по проекта и местни лидери, се проведоха в Ивайловград в изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.


На 23 март, в залата НЧ „Пробуда – 1914“ в град Ивайловград, се проведе поредното еднодневно обучение за местни лидери от територията на община Ивайловград, а на 24 март, обучение за екипа на МИГ и партньорите по проекта. Лектор и водещ и на двете обучения беше Ели Манолова – консултант по проекта и управител на Агенция Интелика ЕООД, град София.
Основен акцент и на двете обучения беше разработваната Стратегия за ВОМР, идентифициране на допустимите мерки и дейности, които следва да се заложат в нея, като приоритетни за развитието на територията.
Срещите се проведоха с участието на широк кръг представители на Община Ивайловград, земеделски производители, представители на бизнеса и на неправителствения сектор, които имат отношение към развитието на местната общност.

12671910_449176478625847_8236847527613913219_o.jpg

 

12888515_449176591959169_3825782295046999_o.jpg

12923210_449176665292495_9163362673083097581_n.jpg

Информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегията за ВОМР

На 22 март 2016 година в зала "Любимец", град Любимец екипа на МИГ проведе информационна конференция за популяризиране на процеса на разработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Любимец и Ивайловград. На срещата присъстваха представители на публичните власти в лицето на Общинска администрация и Общински съвет - Любимец, стопански и нестопански сектор. Конференцията се откри от координатРора на проекта Донка Козалиева, която с кратка презентация, разясни същността на подхода "Водено от общностите местно развитие", представи целите на проекта и основните дейности, които предстои да се изпълнят. Председателя на Управителния съвет на сдружението г-н Илия Илиев апелира присъстващите да вземат активно участи в предстоящите информационни срещи и събития, които ще имат за цел да популяризират подхода ВОМР, да идентифицират основните проблеми и възможности за развитие на населението и територията, с цел изготвянето на качествена и конкурентна стратегия за местно развитие.

IMG 0031IMG 0042

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.817 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5.) от СВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

От днес 1 март 2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/15c8414e-4f3a-412b-982a-df811603175d е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.817 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5.) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения ще се осъществи в периода от 1 март до 1 юни, 2024г. Бюджета на приема по процедурата е 39 878,00 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.817", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) от СВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

От днес 20 февруари 2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/898844f0-0316-46c5-82c7-a8c3b0d5eb00 е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения ще се осъществи в рамките на третия срок за кандидатстване по процедурата от 20 февруари до 20 май 2024г. Бюджета на приема по настоящия трети срок за кандидатстване е 39 446,60 лева (разполагаем бюджет от бюджета на процедурата).

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.771", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".