МИГ-Любимец-Ивайловград публикува за предварително обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград“.

Предложения и коментари могат да бъдат подавани писмено на имейл: mТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място в офиса на сдружението, находящ се на адрес: гр. Любимец, ул. "Цар Освободител" №11.

 Проект на документация по мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2.)  

1. Проект на Условия за кандидатстване 

2. Проект на Условия за изпълнение

3. Приложения към Условията за кандидатстване

4. Приложениe към Условията за изпълнение

5. Обява

С Допълнително споразумение № РД 50-149 от 13.04.2018г., към Споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г., за изпълнение на стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград" е извършена промяна на един от критериите за оценка на проекти по мряка 3 (код на мярката 6.4 от ПРСР 2014-2020г.). Допълнително споразумение № РД 50-149 от 13.04.2018г., както и критериите за оценка на проекти са достъпни в раздел "Стратегия за ВОМР".

С допълнително споразумение № РД50-149 от 08.02.2018г., към споразумение № РД 50-149 от 21.10.2016г., за изпълнение на стратегия за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград" са изменени критерии за оценка на проекти по мярка 4 (код на мярката по ПРСР - 7.2) и мярка 5 (код на мярката по ПРСР - 7.5). Допълнително споразумение № РД50 - 149 от 08.02.2018г., както и критериите за оценка на проекти са достъпни в раздел "Стратегия за ВОМР".

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

 

        УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 23.02.2018г., от 10.30 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №13 на Управителния съвет, прието с протокол №5 от 15.02.2018г., при дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017 година.
2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2017г.
4. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2018г., съставляващ одобрени със заповед на УО на ПРСР 2014-2020г., дейности и разходи по подмярка 19.4 «Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР» за 2018г.
5. Обсъждане на необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград” и вземане на решение.
6. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

Списък на одобрените лица в проведена процедура за избор на външни експерти-оценители на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

П О К А Н А

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ
НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД”

В изпълнение на Споразумение № РД50-149 от 21.10.2016г., за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и Решение №10 от 20.11.2017г., на Управителния съвет, сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Любмец – Ивайловград” стартира процедура за избор на външни експерти-оценители на проекти, чрез подбор на документи, за създаване на база данни от оценители на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на МИГ.

I. Описание на основните задължения и дейности на външните експерти-оценители.
Външните експерти-оценители ще участват в процеса на подбор и оценка на проектни предложения, подадени по мерките от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Любимец–Ивайловград”. Външните експерти–оценители ще участват пряко в работата на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) или ще подпомагат нейната дейност, като помощник оценители.
КППП извършва проверка за административно съответствие и допустимост на всички проектни предложения, подадени в определения срок, и техническа и финансова оценка само на преминалите административно съответствие и допустимост проекти. Оценката на проектни предложения се извършва в ИСУН 2020, по критерии и методика, определени в Насоките за кандидатстване. КППП се назначава със заповед на Председателя на Управителния съвет на МИГ.

Мерки от стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, по които външните експерти – оценители ще оценяват проектни предложения:

 МЯРКА 1 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.1) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.
 МЯРКА 2 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 4.2) - „Инвестиции в преработващия сектор“.
 МЯРКА 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“.
 МЯРКА 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.2) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.
 МЯРКА 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. – 7.5) - „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

II. Общи изисквания към кандидатите за външни експерти-оценители.
1. Да са физически лица.
2. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър” и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретна процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани.
4. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност.
5. Да не са поставени под запрещение.
6. Да не са лица участвали в оценката на стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
7. Да не са членове на колективния управителен орган на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

Външните експерти – оценители, определени за членове на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване. Те трябва да притежават опит, съобразно вида на оценяваните проекти. Външните експерти – оценители са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
Външните експерти – оценители, определени за членове на КППП, не могат да участват в оценката на проектни предложения, когато се установи, че:
1. са в конфликт на интереси по смисъла на чл.57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2015 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;
2. имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;
3. са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или партньор в процедурата;
4. се намират в йерархична зависимост с друг член на комисията.
В хода на оценителния процес по аналогия се спазват и ал.4-9 на чл.16 от ПМС №162 от 2016г.

III. Необходими документи за участие в процедурата.
1. Заявление по образец.
2. Автобиография по образец.
3. Копие от диплома за завършено висше образование.
4. Копие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договори или други документи, удостоверяващи професионалния опит).
5. Копие от други документи, удостоверяващи опит в професионална област, свързана с конкретна процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер).
6. Декларация по образец.

Документите по т.3, 4, и 5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.


IV. Начин на подаване на документи.
Документи за участие в процедурата могат да бъдат представени лично в офиса на сдружение „МИГ - Любимец - Ивайловград” всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа, или изпратени по пощата, или с куриер в срок до 17.00 часа на 12.01.2018г., като важи датата на пощенското клеймо.
Всички документи следва да бъдат представени от кандидатите в запечатан и непрозрачен плик на адрес: гр. Любимец, п.к. 6550, общ. Любимец, област Хасково, ул. ”Цар Освободител” 11.
Пакетът с документи за кандидатстване, списъци и други съобщения, във връзка с провеждане на процедурата са достъпни на електронната страница на „МИГ – Любимец – Ивайловград” www.mig.lyubimets.org. Същите могат да бъдат получени и на място в офиса на МИГ.

V. Начин за провеждане на процедурата по избор.
Процедурата включва:
1. Проверка на подадените в срока по т. IV документи, за установяване на съответствието на кандидата с обявените изисквания (квалификация, професионална компетентност и опит).
2. Изготвяне на списък на кандидати, отговарящи на обявените изисквания. Подборът на външни експерти-оценители ще се извърши от комисия, назначена със заповед на Председателя на Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
3. С одобрените външни експерти се подписват граждански договори за участие в конкретна процедура за оценка като членове на Комисията за подбор на проектни предложения, съгласно тяхната компетентност и професионален опит. Възнаграждението ще бъде определяно в зависимост от броя на възложените за оценка и реално оценените проектни предложения, съгласно одобрен бюджет на „МИГ - Любимец – Ивайловград” за съответната година.
4. Изборът на външни експерти-оценители не гарантира възлагането на оценки на проекти в бъдеще.

Пълен текст на поканата.

Образци на документи за кандидатстване:

1. Заявление

2. Автобиография

3. Декларация

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

 

       УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На 30.11.2017г., от 10.30 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител” №11, ще се проведе Общо събрание на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград". Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на сдружението, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл.11, ал.2 от Устава на «МИГ – Любимец – Ивайловград» и Решение №12 на Управителния съвет, прието с протокол №4 от 20.11.2017г., при дневен ред:
1. Освобождаване от отговорност член на Общото събрание на МИГ и приемане на нов член.
2. Одобряване на Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
3. Промяна в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”.
4. Други.

Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Любимец, ул. „Цар Освободител“ №11.

При липса на кворум, на основание чл.12 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11.30 часа, независимо от броя на присъстващите.

Управителен съвет
на сдружение "Местна инициативна
група – Любимец - Ивайловград"

 

Индикативната годишна работна програма за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР за 2018 година. 

Уважаеми бъдещи кандидати,

На 04.09.2017г. (понеделник) от 9.30 часа в офиса на МИГ в град Любимец, ул. «Цар Освободител» №11 и на 05.09.2017г. (вторник) от 9.30 часа в град Ивайловград, в малката зала на НЧ «Пробуда-1914», екипът на „МИГ – Любимец – Ивайловград” организира провеждането на информационни срещи – консултации за всички потенциални кандидати по стратегията на МИГ. По време на срещите заинтересовани лица могат да поставят своите въпроси и получат насоки във връзка с възможностите за финансиране по линия на стратегията за ВОМР на МИГ на инвестиционни предложения за земеделски, неземеделски и обществени дейности, както и съвети по отношение на етапите и необходимите документи в процеса на подготовка на проектно предложение. Екипът на МИГ е на разположение за консултации и всеки работен ден, в офиса на сдружението в град Любимец.

Заповядайте!

Уважаеми бъдещи кандидати и бенефициенти,

Вече шести месец "МИГ - Любимец - Ивайловград" работи по организационната подготовка за стартиране на приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР. Обявяването на прием се възпрепятства от няколко фактора:
- Протичащи промени в нормативната уредба - предстоящи изменения в Наредба №22 от 14.12.2015г., за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР”. Наредбата урежда реда и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по стратегиите за ВОМР на МИГ. С промените се очаква да се регламентират изискуеми документи и образци за кандидати по стратегията, както и други условия за допустимост на проекти.
- Очаква се кандидатстването с проектни предложения към стратегиите за ВОМР (в т.ч. подаването, оценката, одобрението и отчитането на проекти) да се осъществява задължително и по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)/ https://eumis2020.government.bg/. В тази връзка очакваме потвърждение от страна на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, че МИГ ще прилага такъв ред на кандидатстване.
- Към днешна дата няма яснота и спрямо изискването МИГ да определя и контролира режима на държавни помощи по отделните мерки от стратегията за ВОМР, като преди обявяването на прием на проектни предложения съгласува насоките за кандидатстване с Министерството на финансите.
Допълнителен блокиращ фактор е липсата на получени плащания от МИГ във връзка с изпълнението на споразумението за подпомагане. Екипът е изготвил и внесъл две искания за плащане в Държавен фонд „Земеделие” – искане за авансово плащане, подадено през месец декември 2016г., и искане за междинно плащане, подадено през месец януари 2017г. До момента не са получени никакви плащания по внесените искания. За да функционира до сега, МИГ използва средствата осигурени със заеми от общините Любимец и Ивайловград.
„МИГ- Любимец – Ивайловград”, както и останалите местни инициативни групи, работят за преодоляването на възникналите трудности и проблеми, които в момента не позволяват приема на проекти по стратегиите.
С Решение №7 от 19.06.2017г., Управителния съвет на МИГ взе решение за промяна на индикативните дати за стартиране на приема на проектни предложения по стратегията за ВОМР. Актуализирания индикативен график е публикуван в раздел „Стратегия за ВОМР”.

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) от СВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

От днес 20 февруари 2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/898844f0-0316-46c5-82c7-a8c3b0d5eb00 е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.771 по Мярка 4 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.2.) - "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения ще се осъществи в рамките на третия срок за кандидатстване по процедурата от 20 февруари до 20 май 2024г. Бюджета на приема по настоящия трети срок за кандидатстване е 39 446,60 лева (разполагаем бюджет от бюджета на процедурата).

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.771", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".

Отворена е процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН 2020 - BG06RDNP001-19.814 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) от СВОМР на МИГ

Уважаеми кандидати,

От днес 29.01.2024г., в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5340a8a9-f2d3-4c9b-8ba0-645dae001795 е активна процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG06RDNP001-19.814 по Мярка 3 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 6.4.) - "Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности" от стратегията за ВОМР на "МИГ - Любимец - Ивайловград".

Приемът на проектни предложения, ще се осъществи в рамките на първия срок за кандидатстване по процедурата от 29 януари до 10 март, 2024г. Обявеният бюджет на приема е 103 000 лева.

С пълният текст на обявата за прием на проектни предложения, може да се запознаете чрез прикачения файл. Насоките за кандидатстване по процедурата са достъпни в раздел "Процедури за кандидатстване/BG06RDNP001-19.814", както и в ИСУН 2020 - "Процедури за БФП".